Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-038 от 13.07.2017г.

13.07.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-454/20.06.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-454(2)/12.07.2017г. за „Почистване на р.Чепинска, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на гр.Рудозем до устието и в р.Елховска“ в землището на гр.Рудозем, обл. Смолян с възложител: ”Прогрес-строй” ЕООД, ул. „Освобождение“ №1, гр.Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване на два участъка по река Чепинска, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на град Рудозем до вливането ѝ в река Елховска с дължина около 1320м., в землището на град Рудозем. Съгласно представената информация към настоящия момент, на много места в руслото на реката и притоците ѝ, има израснали във водното течение храсти и дървета и натрупвания на наносни отложения, в резултат на което, значително е намалена водопроводимостта в тези участъци и е увеличен риска от наводнения. За определяне на участъците подлежащи на почистване е назначена междуведомствена комисия и е изготвен констативен протокол. Възложителят е подписал договор № АП-03-33-707/09.05.2017 г. с областният управител на Област Смолян за възлагане и извършване на дейността по почистване на израснали във водното течение храсти и дървета и изземване на наносните отложения. При изземването на наносните отложения, ще се съблюдават изискванията за опазване на бреговата зона от разрушаване, защита на водоизточниците в нея и изградените съоръжения, като същото, ще се извършва на не голяма дълбочина и на безопасно разстояние от тях. Изземването на наносните отложения, ще се извършва механизирано в участъци както следва:

Участък №1 - разположен в централната част на гр.Рудозем, в района на моста за РОФ гр.Рудозем. Същият е с дължина 84м. Наносните отложения, които подлежат на изземване, са разположени на левия бряг на реката. Началото и края на участъка са със следните географски координати: - начало на участъка - В-41°29'02.674"; L-24°50'59.592'; край на участъка - В-41°29'05.330"; L-24° 50' 58.970". Площта на участъка е 910 кв.м., като средната дебелина на наносните отложения е 0,7 м. Обема на наносните отложения подлежащи на изземване в не уплътнено (разбухнало) състояние е около 796куб.м.

Участък №2. е разположен на изхода на гр.Рудозем по посока на с.Чепинци. Същият е с дължина 57м. Наносните отложения, които подлежат на изземване са разположени на левия бряг на реката. Началото и края на участъка са със следните географски координати: начало на участъка - В-41°28'28.470"; L-24°51'26.347'; край на участъка - В-41°28'30.032"; L-24°51'26.666". Площта на участъка е 604 кв.м. като средната дебелина на наносните отложения е 0,7 м. Обема на наносните отложения подлежащи на изземване в не уплътнено (разбухнало) състояние е около 529 куб.м.

Иззетите наносни отложения, ще бъдат депонирани на площадката на ТМСИ, която е собственост на „ПРОГРЕС СТРОЙ” ЕООД гр.Рудозем. Същата, е разположена над водохващането за РОФ гр.Рудозем, непосредствено до път Рудозем - Смилян. Ще се използва съществуваща пътна инфраструктура и временни подходи към съответните участъци. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура. Не се очаква генерирането на отпадъци от дейността при почистването. При образуване на битови отпадъци и отпадъци от дейността ще се събират и ще се предават на специализирани дружества за по-нататъшно третиране. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-364/10.07.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:

Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката.

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

Началото и краят на предвидените участъци от реките за изземване на наносни отложения, да отстоят на не по-малко от 500 м след изградени хидротехнически съоръжения.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 3,62 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Областен управител на област Смолян и БДИБР-Пловдив)