Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-037 от 10.07.2017г.

10.07.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-443/16.06.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-443-(2)/06.07.2017г. за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби“ в изграждащият се микроязовир в м. „Узунджалъ“, землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 05462 с възложител: ”РОДОПА-ТУРС” ЕООД, ул. „Лале“№5, с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство от непълносистемен тип за полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби (дъгова пъстърва и/или балканска пъстърва, сивен и др.). Рибопроизводството ще се осъществява в основната водна площ на микроязовир в м. „Узунджалъ“, земл. на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Инвестиционното предложение е ново, тъй като тази дейност не е извършвана на това място досега. Рибовъдното стопанство ще е изградено в самия микроязовир, който се водоснабдява от р. Кастракли, ляв приток на р. Въча, дъждовни и подпочвени води. Те осигуряват постоянно ниво на водата през различните сезони на годината. Площта на басейна е 5,78 дка, а обема му е 9764 м3. Максималният производствен капацитет на стопанството е 80 000 кг на година. Производствените параметри на технологията на произвежданото количеството риба са: Гъстота на посадката - 24 бр. риби/м3 ; - Преживяемост - 90 %; Рибопродуктивност -8,2 кг/м3;

Производственият цикъл на рибовъдната ферма е: Закупуване на зарибителен материал от пъстървови видове риби (ср. маса – 0,025 кг.); Угояване на пъстървовите видове риби - крайно живо тегло - 350 гр. Реализация на рибата за консумация на пазара. В рибовъдно стопанство ще осъществява непълносистемен цикъл на рибопроизводство. Няма да се извършва размножаване на култивираните видове риби. Нужният брой зарибителен материал за отглеждане на пъстървови видове риби, със средна маса 0,02 - 0,025 кг, необходим за нуждите на рибовъдната ферма ще бъде закупуван от други рибовъдни стопанства. Ще се използват екструдирани фуражи, с високо ниво на суровия протеин. Първоначално пъстървите ще се подхранват с по-високобелтъчни фуражи, като постепенно с нарастване на живата им маса се преминава към изхранване на фуражи с по-ниско ниво на суровия протеин. При тази схема на хранене плануваният разход на фураж е около 1,1 кг. за 1 кг. прираст за отглежданите пъстърви. При полуинтензивните технологии на отглеждане основно се разчита на изкуствено приготвените храни (специализирани гранулирани и екструдирани фуражи). Допълнително ще се използва и естествената хранителна база (червеи, ларви на насекоми, ракообразни, семена и др.). Пъстървите за консумация, отглеждани в микроязовира ще се хранят по 3 - 5 пъти на ден (в зависимост от продължителността на светлата част от денонощието, метеорологичните и хидрохимични параметри и от прилаганата производствена технология), като ще се подава ръчно на подходящи места. За контролиране на хидрохимичния режим и оптимизиране на храненето на култивираните риби е необходимо използването на апарат за ежедневен мониторинг на кислородното съдържание, pH и температурата на водата. За използването на микроязовира е издадено разрешение за ползване на водния обект с тази цел от БДИБР-Пловдив с N° 1005/04.09.2003 г. с нов № 32170392, последно продължено и променено с Решение № РР-1645/15.12.2012 г., утвърден е ПУП и е издадено разрешение за строежа му. Започнал е строежа на същия по надлежния ред. Рибовъдно стопанство представлява един брой угоителен басейн за отглеждане и угояване на пъстървови видове риби. на хидротехническото съоръжение е изградена стена - земно-насипна язовирна с екран - хидроизолационна мембрана от фолио PEND (EPDM, РУС), с височина 4,7 м. Клас на стената - IV-mu. Кота преливен ръб на преливника НВРВН - 1197,7 м., кота корона на стената - 1198,7 м., кота пета сух откос - 1194,0 м. Изпускател Ø315 мм. Време на изпускане 0,5 денонощия. Микроязовира е с географски координати: N-41°47`52.72", Е- 24°18`32.9" на кота 1197,7 м. Териториално обекта попада в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, с код по ЕКАТТЕ 05462. За микроязовира и рекреационната дейност - отдих и туризъм е разработен и съгласуван ПУП- ПРЗ в Община Борино. За осъществяването на дейността не е необходима нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура и няма трансгранично въздействие. Основно от дейността се очакват битови отпадъци и отпадъци от опаковки - книжни и найлонови от използвани фуражи и храни. Същите ще се събират разделно и ще се предават на съответните пунктове за рециклиране и/или ще се извозват до депото за ТБО-Барутин.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-349/04.07.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следното условие,

-              Да не се допуска зарибяване с хищни риби в местообитанията на южен гребенест тритон, освен ако зарибяването не е необходимо като консервационна мярка.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                   BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Борино, Възложителят и БДИБР-Пловдив)