Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-036 от 26.06.2017г.

26.06.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-362/29.05.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-362(2)/23.06.2017г. за: инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Широколъшка“, в землището на кв. Настан, гр. Девин, обл. Смолян с възложител: „Мега транс строй“ ЕООД, гр.Девин, ул. „Пирин“ №33, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Широколъшка” в землището на в землището на кв. Настан, гр. Девин, обл. Смолян. Участъка се намира над Настански мост за кв. Настан на гр. Девин и каптажа за питейна вода, нагоре по течението на реката с площ от 6,960 дка. и дължина 150 м., ср. ширина от 45 м. Началото на участъка е с географски координати N 41°43'06.323" и Е24°25'38.826" на кота 711,4 м., а края му съответно - N 41°43'08.196" и E 24°25'34.966" на кота 709,6 м. Основен процес е механизирано отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. Почистването и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,3 м. до 1,3 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се транспортира материала. Извозването на материала до съответните строителни обекти и депо или до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина около 100 м. и по асфалтирани пътища: кв. Настан - гр. Девин. Подписан е договор № АП-03-33-524/31.03.2017 г. с областният управител на Област Смолян за възлагане и извършване на тези дейности в този участък. Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение, то е свързано с почистване и изземване от него на природен ресурс - инертни материали - твърд динамичен отток в участъка, определен с горните параметри. Във връзка с това следва да бъде издадено и Разрешително за ползване на водния обект с тази цел в този участък от БДИБР-Пловдив. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Барутин. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. На самата площадка, определена за почистване, не се предвиждат ремонтно-възстановителни и обслужващи дейности по използваната техника, поради което не се очаква наличието и използването на опасни вещества. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-311/21.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Възложителят и БДИБР-Пловдив)