Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-034 от 21.06.2017г.

21.06.2017

Уведомление с вх.№ КПД-11-288/03.05.2017г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-337/17.05.2017г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-288-(3)/19.06.2017г. за „Изграждане на сондаж“, намиращ се в кв.64, на гр. Девин обл. Смолян с възложител „З Г П“ ООД, гр. Пловдив, кв. Коматево, ул. „Околовръстен път“ имот №15006, обл. Пловдив

Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондаж в кв.64 на гр.Девин с диаметър на обсадните тръби Ø200 и дълбочина до 20м за поливане на зелени площи в обект „Комплекс с открити басейни“ в УПИ I – 831, ПИ 20465.504.831, ул. „Васил Левски“ №1, гр. Девин. Водните количества които ще се използват са между 0,5л/сек и 0.6л/сек, които са необходими за поливане на около 4дка зелени площи (райграс, цветя, дръвчета и др.). Необходимите водни количества на 1 кв.м са 6л, за 4дка са необходими 24 куб. м за едно денонощие, а за шест месеца 4320куб.м. Сондажът ще е в шахта. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-286/15.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи – за водоснабдяване“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Възложителят и БДИБР-Пловдив)