Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-032 от 19.06.2017г.

19.06.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-357/26.05.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-357(2)/15.06.2017г. за „Почистване на 2бр.участъци в речното легло на р.Въча от наносни отложения с цел осигуряване на нормална хидравлична проводимост“, намиращи се в землището на кв.Настан, гр. Девин, обл. Смолян с възложителДС СТРОЙ ГРУП“ ООД, гр. Девин, ул. „Бузлуджа“ №60, обл. Смолян, ЕИК 203856400. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на натрупаните наносни отложения на 2 броя участъци от река Въча, в землището на с. Настан, общ. Девин, обл. Смолян. Участъците са разположени както следва: Участък Настан І – от края на кв. Настан по посока с. Грохотно в р. Въча и с дължина около 100 м нагоре срещу течението с географски координати – начало N 41,70832° и Е 024,41453° и край N 41,70861° и Е 024,41319°. Участък Настан ІІІ – извън урбанизирана територия с начало 1 000 м от железобетонен мост в края на кв. Настан по посока с. Грохотно и с дължина около 250 м. нагоре срущу течение с географски координати – начало N 41,70525° и Е 024,40939° и край N 41,70434° и Е 024,40713°. Инвестиционното предложение е ново и е с цел защита от вредното въздействие на водите и осигуряване по-добра пропускателна възможност на реката. Основен процес е механизирано отнемане на натрупаните наносни отложения от инертен материал в реката. Почистването и изземването на инертния материал ще е по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването ще се извършва на място в транспортни средства, с които ще се транспортира. Извозването на материала до съответните строителни обекти и депо или до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващи черни пътища и по асфалтирани пътища. Дейностите ще се извършват изцяло в речното русло на р. Въча в посочените участъци, където няма предвидени, съществуващи или одобрени с устройствен или друг правилник дейности и други предложения. Почистването ще се осъществи по проект, който вкл. начина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролно следене с геодезически методи на почистения материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документалност. Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух в околната среда над ПДК, още повече, че влияние оказват и преобладаващите ветрове по поречието на р. Въча. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. Подписан е договор № АП-03-33-781/23.05.2017 г. с областният управител на Област Смолян за възлагане и извършване на тези дейности в тези участъци. Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение, то е свързано с почистване и изземване от него на природен ресурс - инертни материали - твърд динамичен отток в участъка, определен с горните параметри. Във връзка с това следва да бъде издадено и Разрешително за ползване на водния обект с тази цел в тези участъци от БДИБР-Пловдив. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Барутин. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. На самата площадка, определена за почистване, не се предвиждат ремонтно-възстановителни и обслужващи дейности по използваната техника, поради което не се очаква наличието и използването на опасни вещества. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-296/13.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Възложителят и БДИБР-Пловдив)