Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-031 от 15.06.2017г.

15.06.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-202/04.04.2017г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-202(2)/26.04.2017г., писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-202(4)/10.05.2017г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-202(6)/05.06.2017г., писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-202(7)/05.06.2017г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-202(9)/14.06.2017г. за „Изграждане на водоем“ в ПИ с идентификатор 010546, м. „Кисьови говедарници“, землище на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Община Доспат, ул. „Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на резервоар с обем 300куб.м, който да задоволява питейно-битовите и противопожарни нужди на жителите и фирмите, които имат намерение да инвестират около републикански път III Девин - Доспат в землището на с. Късак, община Доспат. Предложението е част от обект: „Генерално водоснабдяване на гр. Доспат, с. Късак и с. Змейца, подобект „Външен водопровод за с. Късак “. Резервоарът ще бъде изграден в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот №010546, ПИ 41006.10.546 общинска частна собственост. Площта на имота е 2763 кв.м., а резервоара ще се разположи на площ около 100 кв.м. По време на изграждане на резервоара ще бъде необходима временна работна площ до 50 кв.м. Всички тръби в резервоара се предвиждат да са от ПВЦ и оразмерени за налягане 10 атм. Водомерът ще бъде с импулсен извод, за да се осигури възможност за обеззаразяване. Отвътре резервоара се предвижда да се измаже с двукомпонентна епоксидна боя за анти киселинно покритие на циментови повърхности, допустима за употреба в резервоари за питейно-битови нужди. Обемът на резервоара е определен, при следните оразмерителни параметри: Засегнато население със запас 10 години - 542 жители; Водоснабдителна норма - q=150 л/ж/ден. Предвижда се в резервоара да се съхранява авариен обем за 8ч. при прекъсване на водоподаването по довеждащия водопровод. Съгласно представените проектни изчисления общият необходим обем на резервоара е V=227.4 куб.м. Той е проектиран като двукамерен, с циркулационни прегради, с общ полезен обем 300 куб. м. Диаметърът на хранителната тръба се предвижда да е Ø90 от материал ПВЦ. Резервоара ще се захранва от водопровод с прогнозна дължина 2000м. от 5бр. водохващания на „ВиК“ ЕООД Смолян. Основния строителен процес е механично отнемане на земни маси и инертни материали с техника на около площ около 120кв.м., където ще се разположи резервоара. Дълбочината на изкопа се предвижда да бъде до 3,00 м. за резервоара и до 0,7 м. за полагане на тръбите. Не се предвижда да се използва взрив. Изкопите ще бъдат депонирани в останалата част на имота след изграждането ще се направят обратни насипи и разликата ще бъде разстлана в имота, който ще бъде засят с трева. Местоположението на съоръжението е с координати: 4486872.58; 8571254.69 4486895.46; 8571163.52 4486877.76; 8571253.28. Имота е собственост на община Доспат съгласно Акт за общинска собственост №1097/10.06.2014 година. По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали, вода за нуждите на строителните работници, дървен материал, баластра, пясък и др. Строителни материали, които ще бъдат доставяни от фирмата изпълнител на СМР.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-222/01.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следното условие:

-              Да не се допуска замърсяване на подземни води от дейността по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район (ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-154/09.06.2017г., предложението е допустимо и не противоречи на целите и мерките, заложени в ПУРБ (2016-2021) на „ЗБР“, приет с Решение №1108/29.12.2016г. на Министерски съвет и ПУРН (2016-2021) на „ЗБР“ приет с Решение №1105/29.12.2016г. на Министерски съвет при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т.3, т.4, т.7, т.8 от становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,76 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Доспат, Кметство Късак и БДЗБР-Благоевград, БД ИБР – Пловдив)