Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-030 от 15.06.2017г.

15.06.2017

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-321/15.05.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-321-(3)/09.06.2017г. за изграждане на „Рибарник със съществуващи водовземни съоръжения” в ПИ № 06879.106.66; 06879.106.67; 06879.106.68 и 06879.106.57, в местността „Полянето – Ушеви къщи“, в землището на с. Буйново и в ПИ № 37592.51.25 в местността „Ушеви къщи“ в землището на с. Кожаре, община Борино, с възложител: „ВАТАН 66” ЕООД, с. Буйново, общ. Борино, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от дере, ляв приток на р. Буйновска, с цел отглеждане на риба – пъстърва и шаран при естествени условия без хранене с рибни смески и дрожди в съществуващ рибарник. Рибарникът е със сравнително малък капацитет – 150 кг риба годишно, която ще се отглежда и ползва за собствени нужди. Използваната площ за рибарника е 4074 м2 и обхваща 5 броя имоти, собственост на Асен Първанов Бурмов и Митко Първанов Бурмов, притежаващи по ½ идеални части. Използването на другата част от имотите от възложителят му е предоставена съгласно нотариално заверено пълномощтно с регистрационен № 48/ 12.12.2016 г. Дейността ще се извършва в поземлени имоти: ПИ № 06879.106.66, ПИ № 06879.106.67, ПИ № 06879.106.68 и ПИ № 06879.106.57, всички в местността Полянето – Ушеви къщи, в землището на с. Буйново и в ПИ № 37592.51.25 в местността Ушеви къщи в землището на с. Кожаре, община Борино. Не се предвижда разширение на дейността на рибарника и няма необходимост от други спомагателни или поддържащи дейности. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура – пътища, водопроводи, електропроводи и др. До площадката на рибарника и водовземането за пътен достъп се ползват съществуващите пътища, минаващи в непосредствена близост източно и западно от площадката. Около рибарника е изпълнена ограда с метална врата със заключване, ограничаващи безконтролния достъп до водния басейн. Координатите и котите на характерните точки попадащи в предложението са както следва:

а) за водовземането - географски координати: N – 41°12'20.20" и Е – 24°12'33.14", надморска височина – Н = 1345,887 м

б) за рибарника - географски координати: N – 41°12'23.00" и Е – 24°12'35.244", кота водно ниво – Н = 1345,35 м, кота преливник – Н = 1345,347 м.

Със стоманена тръба Ø200 с дължина 40 м водата се довежда до рибарника. Посредством стоманена тръба Ø300 излишната вода прелива от рибарника и се връща обратно в дерето. Основен природен ресурс, който се използва за рибарника, е вода от дере, ляв приток на река Буйновска с Qмакс.дн. = 350 м3/ден., Qмакс.сек. = 4 л/сек и Qср.год. = 63000 м3/год. – сезонно за 6 месеца от май до октомври включително. Постоянно в дерето ще се изпуска определеното водно количество в размер на 9 л/сек. Преливните води от рибарника са условно чисти и за тях не са необходими пречиствателни съоръжения.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-270/08.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Борино, Кметство Буйново и Кметство Кожаре, БДИБР-Пловдив)