Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-029 от 14.06.2017г.

14.06.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-306/05.05.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-306-(2)/09.06.2017г. за „Ваканционно селище с мотел“, в ПИ №67653.86.27, м. „Дълго блато“, землище на гр. Смолян с възложител: Румен Ангелов . Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда да се изгради „Ваканционно селище с мотел“ с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на застрояване съгласно ПУП – плътност до 30%, Кинт. до 1,5, озеленяване над 50%. Поземлен имот с идентификатор 67653.86.27, местност „Дългото блато“, землище на гр. Смолян с площ от 3,14 дка., се намира непосредствено до панорамния път Смолян- Пампорово. В рамките на комплекса ще се обособят до 10 къщички за гости и заведение за обществено хранене с около 30 места. За инвестиционното предложение е издадено Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №СМ-153-ПР/2006г., което е загубило правно действие по реда на чл. 93, ал.8 на ЗООС. За транспортния достъп ще се оформи пътна връзка с вход-изход на бъдещия обект и малък обслужващ паркинг. Към настоящият момент имот № 67653.86.27, местност „Дългото блато“, землище на гр. Смолян е земеделска земя с начин на трайно ползване „ливада“. За водоснабдяване на обекта ще се изгради водопроводна връзка от PEHD Ø75 с дължина 220м към съществуващия водопровод на къмпинг „СБА“ в съседство. Ще се изгради площадкова канализация за отвеждане на битово-фекалните води, които след пречистване в оразмерено локално пречиствателно съоръжение ще се заустват в дере, намиращо се на 200 м. западно от имота, за което ще се подаде заявление до БД ИБР – Пловдив за издаване на съответното разрешително. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова с изключение на вътрешната в рамките на имота.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-256/08.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 1,63 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян,Възложителят и БДИБР-Пловдив)