Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-028 от 13.06.2017г.

13.06.2017

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-293/04.05.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-293-(2)/09.06.2017г. за „Изземване на наносни отложения от руслото на р.Маданска и нейните притоци – Малка река, Мъглищенско дере и Митовско дере", в участъци, попадащи в урбанизираната територия на гр.Мадан с възложител: Община Мадан, ул. „Обединение“ №14, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изземване на наносни отложения в няколко участъка на река Маданска и притоците и – Малка река, Мъглищенско дере и Митовско дере в т.ч. и покритите части на Мъглищенско и Митовско дере, които попадат в урбанизираната територия на гр.Мадан, с цел възстановяване на нормалната им проводимост. Към настоящия момент, на много места в руслото на реката и притоците и, има натрупвания на наносни отложения, в резултат на което, значително е намалена водопроводимостта в тези участъци и е увеличен риска от наводнения. По-големи натрупвания на наносни отложения, има в руслото на река Маданска и притока и Малка река, поради това, че на много места има изградени речни прагове, които имат задържащо действие спрямо твърдия отток на водното течение. Местата, от които ще се извърши изземване, са обособени в геоложки блокове. При изземването на наносните отложения, ще се съблюдават изискванията за опазване на бреговата зона от разрушаване, защита на водоизточниците в нея и изградените съоръжения, като същото, ще се извършва на не голяма дълбочина и на безопасно разстояние от тях. Изземването на наносните отложения, ще се извършва механизирано с изключение на покритите участъци на Митовско дере и Мъглищенско дере, където не може да се използва механизация. Там се предвижда, същото да се извършва ръчно. Наносните материали, ще бъде транспортирани и депонирани на площадка, която е собственост на община Мадан. Същите ще се използват за различни общински нужди. Участъците предвидени за почистване по поречия е както следва:

Река Маданска

В два участъка от река Маданска, се предвижда изземване на наносни отложения. В тези участъци, има извършени корекции на речното корито, посредством изградени подпорни стени, укрепващи бреговата зона.  

Участък №1, е с дължина 770м

Началото и края на участъка са със следните географски координати:

Начало на участъка - В-41º 29΄52.326΄΄; L-24º 56΄20.301΄

Край на участъка - В-41º 30΄12.440΄΄; L-24º 56΄ 10.964΄΄

Участък №2, е с дължина 345м.

Началото и края на участъка са със следните географски координати:

Начало на участъка - В-41º 29΄16.519΄΄; L-24º 56΄13.935΄΄

Край на участъка - В-41º29΄25.450΄΄; L-24º 56΄10.812΄΄

Малка река (десен приток на река Маданска)

Участъкът е с дължина от 535 м.

Началото и края на участъка са със следните географски координати:

Начало на участъка - В-41º29΄42.500΄΄; L-24º56΄46.828΄΄

Край на участъка - В-41º29΄55.187΄΄; L-24º56΄33.187΄΄

Мъглищенско дере (ляв приток на река Маданска)

Участъкът, е с дължина дължина 255 м.

Началото и края на участъка са със следните географски координати:

Начало на участъка - В-41º29΄55.568΄΄; L-24º56΄13.609΄΄

Край на участъка - В-41º29΄59.186΄΄; L-24º56΄23.723΄΄

Митовско дере (десен приток на река Маданска)

Участъкът е с дължина 105м.

Началото и края на участъка са със следните географски координати:

Начало на участъка - В-41º30΄11.993΄΄; L-24º56΄20.251΄΄

Край на участъка - В-41º30΄10.638΄΄; L-24º56΄16.126΄΄

Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвиждат други дейности освен дейностите по почистване на наносните отложения.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-254/08.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 4,38 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.