Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-027 от 13.06.2017г.

13.06.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-165/21.03.2017г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-165(2)/21.03.2017г., писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-165-(4)/09.06.2017г. за „Площадка за депониране на изкопни земни маси, отпадъци от разрушаване на сгради и други неопасни строителни отпадъци“ в ПИ № 011955, м. „Мектеб янъ“, землище на гр. Ардино, обл. Кърджали с възложител: Община Ардино, ул. „Бели брези“ №31, гр. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на 22.694 дка., в ПИ № 011955, м. „Мектеб янъ“, землище на гр. Ардино, обл. Кърджали, за съхраняване на строителни отпадъци. Теренът е собственост на Община Ардино актуван с Акт за Публична общинска собственост №2507/03.04.2017г., която представлява нарушена земеделска земя в следствие на рудодобивна дейност през 1960 - 1970 г. На терена е няма изпълнени дейности за преодоляване на последиците от рудодобива и рекултивацията му. С инвестиционното предложение цели и извършване на рекултивация на терена чрез насипване и запълване на с инертен материал и подравняване, без това да дава отрицателно влияние върху компонентите на околната среда. След изравняване на терена ще се насипи и хумусен слой. Инвестиционното предложение е ново с цел обособяване на депо за обезвреждане и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци. Част от строителните отпадъци (тухли, керемиди, пясък, камъни и бетонови изрезки) ще бъдат оползотворени отново в строителството. Общината предвижда създаване на организация и изхвърлените строителни отпадъци да бъдат сортирани по видове, които ще се оползотворяват в последствие. Теренът е предвиден за депониране на около 2000 куб. м строителни отпадъци. До площадката има съществуваща пътна мрежа към кв.Любовна чешма и не се налага изграждане на нов път. Няма да бъдат засегнати електропроводни, водопроводни и др. надземни и подземни съоръжения. Няма да се налага също така и извършване на взривни работи. Настоящето инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности и не влиза в противоречие с други планове,програми и проекти на местно и регионално ниво. Не се очаква трансгранично въздействие при реализацията на предложението. За реализиране на площадката не е необходимо изграждане на нова инфраструктура електроснабдяване и ВиК. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-205/07.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 4,00 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Ардино и БДИБР-Пловдив)