Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-025 от 08.06.2017г.

08.06.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-208/05.04.2017 г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-208-(2)/26.04.2017 г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-208-(4)/05.06.2017 г. за „Малко предприятие за извлек на етерични масла и пакетиране на чай с магазин и складове и мотел“ в ПИ с идентификатор 20465.604.18 по кадастрална карта на гр. Девин, с възложител Здравко Чепишев. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Малко предприятие за извлек на етерични масла и пакетиране на чай с магазин и складове и мотел“ в ПИ с идентификатор 20465.604.18 по кадастрална карта на гр. Девин. Имота е собственост на възложителят, съгласно представената скица и нотариални актове с обща площ 9967 кв.м. и с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. За имота е утвърден УПИ I, кв.1 по ЗРП на гр.Девин. Съгласно заявление на възложителят в Община Девин е внесен проект за изменение на ПУП. С Проекта се образуват два нови УПИ: - УПИ II-604.18-Мотел, кв.1, с което се свързва инвестиционно предложение 1 (ИП1) – Мотел и УПИ III-604.18-за „Малко предприятие за извлек на етерични масла и пакетиране на чай с магазин и складове”, кв.1, с което се свързва инвестиционно предложение 2 (ИП2).

В първото ИП1 Мотел се предвижда ново строителство със застроена площ ЗП<500 кв.м. и РЗП <1500 кв.м. Мотелът ще е с около 40 легла и обслужваща инфраструктура, водопровод, канализация, изгребна септична яма (безотточна) и зелени площи. Настоящата информация за извършване на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС се изготвя върху Проект за изменение на плана за регулация и застрояване, поради което не могат да се посочат основните процеси и капацитет. Съгласно обобщените показатели по ПУП сградата не може да бъде с повече от 3 етажа и всички показатели включени в ПУП. Към съществуващата добре развита инфраструктура, ще се прибави паркинг за 12-14 автомобила. Строителството на паркинга ще е пренебрежимо малък обем изкопни работи, а на сградата на мотела изкопът ще е приблизително със средна дълбочина 3 м. и обем 1500 куб.м. Съгласно приложената схема западно от УПИ от двете страни на пътя от РПМ, път III-866 Смолян - Стамболийски преминават два водопровода. С оглед възможността на инвеститора да бъде предоставена концесия за ползване на минерална вода, обектът в УПИ II-604.18-Мотел,кв.1 ще бъде водоснабден с такъв вид вода чрез водопроводно отклонение 10м, PEHD тръби Ø25, от тръбопровода Ø200 за минерална вода Беденски минерални бани - Девин (в реконструкция). В началото на отклонението ще се монтира тротоарен спирателен кран Ø25 мм,с охранителна гарнитура. Захранването с питейна вода ще се извърши от съществуващата селищна водопроводна мрежа Ø80 чрез водопроводно отклонение с тръби PEHD Ø80 с дължина 75м. до площадковия ПХ 70/80, предвиден за външно пожарогасене. След ПХ 70/80 тръбите към двете водомерни шахти и след тях до консуматорите, са оразмерени на Ø25. В началото на водопроводното отклонение ще се монтира тротоарен спирателен кран Ø25, с охранителна гарнитура.

За Инвестиционно предложение 2 (ИП2) в УПИ III- 604.18, кв.1 предвидено за „Малко предприятие за извлек на етерични масла и пакетиране на чай с магазин и складове”, което ще е ново строителство със застроена площ ЗП<300 кв.м. и РЗП <900 кв.м. За извлека на етерични масла се предвижда изграждане на сграда с ЗП до 200 кв.м., в която да се устрои технологичното оборудване със следните параметри: Капацитет на инсталацията: 600кг сурова продукция, преработена на час; Елементи: Дестилационен апарат 2бр., Флорентински съд за масла от тревни суровини 1бр., Охладител 1бр., Помпа 1бр., Резервоар за вода 1бр., Повдигащо капака устройство 1бр. Източник на енергия: постоянен, на 30 метра от работното помещение в самия УПИ Работно налягане: 0,6 Мра. Преработваема продукция: мурсалски чай, лайка, салвия, мента, копър и др. Работният цикъл на инсталацията ще започва от месец юли с настъпването на активната кампания по прибирането на етерично-маслените култури. При наличието на собствени площи и наети 700 дка земеделски земи и при среден добив от 300 кг на декар, очакваното количество за преработка ще е 210 тона продукция годишно, а очакваното количество получено масло около 2400 кг. През месец септември ще се преработват останалите технически култури, които са в малки количества в региона за капацитета на дестилерията и затова ще се предлагат услуги и на други производители от съседни региони. Обектът ще се захрани с вода единствено за питейно-битови нужди, което  ще се осъществи от тръбопровода от селищната водоснабдителна мрежа Ø80 чрез водопроводно отклонение 75м, PEHD тръби Ø80 до площадковия ПХ 70/80, предвиден за външно пожарогасене и Ø25 след него до консуматорите. Водопроводното отклонение за УПИ II-604.18 и УПИ III- 604.18, кв.1 е общо. За всеки от новообразуваните УПИ битово-отпадните води се отвеждат в локална изгребна септична яма (безотточна), посредством водоплътна канализация (РVС тръби). Периодично ще се почистват изгребните яме със специализирана техника, в зависимост от натоварването и по периоди. За целта ще се сключи договор със специализираното предприятие „ВиК” ЕООД за третиране на изгребните ями. През етапа на изграждане на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Количеството на строителните отпадъци е общо - почви и геоложки материали - до 5куб.м за засипки и вертикалната планировка на обекта. Бетоновите остатъци и тези от мазилки ще се транспортират до общинското депо за строителни отпадъци. Битови отпадъци от посетителите - количество не надвишаващо 5 т/год.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-235/01.06.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „а“ – производство на растителни и животински масла и мазнини за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

  (Съобщението е изпратено на Община Девин,, Възложителят и БДИБР-Пловдив)