Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-024 от 07.06.2017г.

07.06.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-360/29.05.2017 г. за Търговски комплекс, ресторант, изложбена зала и стаи за настаняване на туристи“ в УПИ VI с кадастрален № 649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, с възложител “АШК-МЛ” ООД, ул. „Извън регулация“ №28, с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Търговски комплекс, ресторант, изложбена зала и стаи за настаняване на туристи“ в УПИ VI с кадастрален № 649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали. Застроената площ на сградата е 382,97 кв.м. В ситуационно решение имота, в който се намира сградата, от изток граничи с градска улица, от север – с Автогара Ардино, а от запад и юг с река Ардинска. Основният подход към сградата е от източната част на имота – от ул. „Бели брези“. Част от предвидените паркоместа са разположени на сутеренно ниво в сградата, а останалите паркоместа, включително и за хора с увреждания, са осигурени в непосредствена близост до сградата, съгласно сключен договор с общ. Ардино за отдаване под наем на 8 бр. паркоместа. За строителството се предвиждат следните мероприятия, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, пожаробезопасност и хигиена: изкопни работи до 3,40м. дълбочина от съществуващ терен, без използване на взрив; изравняване на терена; изграждане на нова сграда от стоманобетонова конструкция; изграждане на преградни стени от тухлени зидове, с оглед оформяне на необходимите помещения и връзки; изграждане на електро инсталация; изграждане на ВиК мрежа; монтаж на дограма; изграждане на отоплителна и вентилационна система и др. Сградата, предмет на инвестиционно предложение, се намира в градска част и разполага с необходимата инфраструктура. Изграждането на сградата не засяга обекти на културното наследство. Имота граничи със съществуваща улична мрежа и не се налага промяна в пътна инфраструктура. Обекта ще се присъедини към електроразпределителна мрежа на „EVN-България Електроразпределение”АД съгласно представеният предварителен договор. При проектирането ще бъдат запазени всички възможни за ползване в бъдеще елементи от инфраструктурата. Ще бъдат използвани естествени материали за строителството. Обектът ще е вмъкнат в естествената среда с минимални изкопни работи. За вертикалната планировка ще бъде ползван съществуващият терен. По време на строителство строителните отпадъци ще бъдат извозвани на депо за строителни отпадъци, посочено от общинска администрация Ардино. Битовите отпадъци – на регионално депо за битови отпадъци Кърджали. При експлоатационният процес ще се отделят отпадъци – отпадъци от кухнята, опаковки на стока за хранителен магазин, които ще се събират ежедневно и изхвърлят в най-близките контейнери за стъкло, хартия и пластмаса. По прилежащата улица до имота, в който се намира строежа има изградена улична водопроводна и канализационна мрежа. Водоснабдяването ще се извършва от съществуващ водопровод Ø80. Вида на формираните потоци, които ще се отвеждат са: битови води от сградата и дъждовни (условно чисти) води от сградата и площадката около сградата. Отвеждането и заустването на битовите отпадъчни и дъждовни води от сградата ще се извърши в канализацията преминаваща по улица „Бели брези“ изпълнена с Ø300 бетонови тръби. Природните не замърсени (Дъждовни) води от площадката около сградата ще бъдат отведени и заустени към преминаващата на близо Ардинска река.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 4,09 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Ардино, Възложителят и БДИБР-Пловдив)