Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-023 от 30.05.2017г.

30.05.2017


 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-210/06.04.2017г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-210(2)/04.05.2017г. и писмо на БД ИБР–Пловдив с вх.№ КПД-11-210(4)/26.05.2017г. за инвестиционно предложение „Мандра и кланица“ в ПИ №31111.27.125, местност „Юрукова Колиба /Въпа/“ по КК на гр. Златоград, с възложител: „Златна ферма“ ЕООД, гр. Златоград, ул. „Бельо Златев“ №5. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11- КПД-11-210(4)/26.05.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда реализиране на „Мандра и кланица“ в ПИ №31111.27.125, местност „Юрукова Колиба /Въпа/“ по КК на гр. Златоград. С предложението се предвижда и градоустройствена процедура по промяна на предназначение на част от земеделска земя за ПИ с идентификатор 31111.27.125. Имотът е с трайно предназначение – земеделски и с начин на трайно ползване – ливада. Предвижда се 749 кв. м от него да се обособят в нов имот и да му бъде променен статута, а останалите 7430 кв.м да останат с непроменен статут от общата площ 8179 кв.м. В новообразувания имот ще се осъществи ново строителство – двуетажна масивна постройка с предназначение за мандра и кланица. Капацитетът на мандрата е предвиден за около 500л. на ден. Суровината за млечните продукти ще се доставя от овцефермата собственост на възложителя, посредством автоматична доилна инсталация, разположена в съседен имот - ПИ с идентификатор 31111.27.118. В мандрата ще се произвежда овче сирене, кисело мляко, кашкавал и извара. Всички помещения ще се изпълнят от лесни за почистване и дезинфекция строителни материали. Технологичният процес протича в следния ред: приемане на млякото; производство на бяло саламурено сирене (или кашкавал, кисело мляко, прясно пастьоризирано мляко, айран, извара); измиване на технологичните съоръжения и помещения; съхранение и опаковане на готова продукция; експедиция на готова продукция. Другият обект предвиден за реализация в имота е кланица. Капацитетът на кланицата е до 30 животни на ден, като се предвижда да се ползва в пълния си капацитет само няколко дена в годината. Предварителните проучвания за пазарното търсене на услугата определят значително по–ниска експлоатационна натовареност. В тази връзка е предвидено кланицата да работи не повече от четири дни в месеца. Животните за кланицата ще са от овцефермата с пълен капацитет от 236 овце, 380 агнета и 8 кочове, собственост на възложителя. Помещенията на кланицата ще са изградени от непромокаеми, гладки, лесни за почистване и дезинфекция материали. Подът ще е с наклон и ще позволява оттичане на течностите към отводнителните канали. В кланичния пункт ще се изгради подземна канализационна система за предвиждане на течните отпадъци. На сифоните ще се монтират кошници от метална неръждаема мрежа с диаметър на отворите не по-голям от 6 мм. Всички събрани в сифоните биологични отпадъци при клането, подлежат на обезвреждане в екарисаж. Съхранението им ще се извършва в хладилник до предаването им за унищожение. Течните странични животински продукти, които се отделят при процеса на клане на животните, и отпадъците от местата за хигиена на персонал, ще се придвижват в частта за третиране на отпадъчните води в пречиствателна станция за отпадъчни води с биологично пречистване. Битовите и производствените отпадъчни води (с изключение на суроватката) от обекта ще се събират във водоплътна изгребна яма. Суроватката (производствените води от преработката на млякото в мандрата) ще се използва за храна на животните във фермата. Краен водоприемник на отпадните води ще бъде градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Златоград, като за целта се предвижда сключване на договор с ВиК – Смолян. Според изискванията в кланичния пункт ще се спази строго разделяне на чиста и мръсна зона. В мръсната зона ще се разположи бокса за зашеметяване на животните, ваната за обезкървяване, склад за кожи и технологична линия от тръбен път за работниците, които ще обработват трупа на закланото животно до неговото окончателно одиране. В чистата зона ще се извършват отделяне на вътрешностите и разполовяване на труповете на закланите животни. Тук са разположени: входа на съблекалнята за работници, тоалетна с предверие, помещение за обработка на субпродуктите, хладилници за охлаждане и съхранение, подемник за експедиция на продукция и офис – за ветеринар. Предвижда се мандрата и кланицата да са в една сграда, с приблизително ЗП от 200 кв. м. Сградата ще се изпълни на две нива – на първо ниво мандра със ЗП - около 100 кв. м и кланица със ЗП - около 100 кв. м, със самостоятелни вход/изход. На второ ниво ще бъдат обособени – зала за дегустации и санитарно битови помещения. Поради денивелацията на терена, се предвижда и двете нива да са достъпни от терен.

Конструкцията на сградата ще е монолитна, скелетно-гредова, с носещи стоманобетонови колони и греди, преградни и оградни тухлени стени с дебелина 25 см, традиционен скатен дървен покрив с покритие от керамични керемиди.

Смяната на статута на 749 кв. м от ПИ -125 ще се осъществи в западния край на имота, от където ще се осигури транспортен достъп, както и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от съседния ПИ с идентификатор 31111.27.118, също собственост на Възложителя. Достъпът до ПИ с идентификатор 31111.27.118 е през общински, селскостопански  път с идентификатор 31111.26.1 по КК на гр. Златоград и през общински имот – УПИ II-27.116 – за паркинг, за който e сключен договор за право на преминаване. Поради голямата денивелация на терена и липсата на друго икономически по-целесъобразно техническо решение е необходимо право на преминаване, което няма да влоши условията за застрояване и ползване на общинския имот. В УПИ II-27.116 – за паркинг има предвидени 5 паркоместа с успоредно паркиране и свободна зона с широчина 6 м за обслужването им. В свободната зона е отредена ивица с широчина 4 м и площ от 135 кв. м, която осигурява транспортния достъп до ПИ с идентификатор 31111.27.118, същата е и сервитутна ивица, и през нея e учредeно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Новообразуваното ПИ - за мандра и кланица ще бъде захранен с вода, за питейно битови и противопожарни нужди от съществуващ водоем, захранващ високата зона на гр. Златоград, собственост на „Водоснабдяване и канализация „ЕООД  гр. Смолян. Отпадните води ще се събират в водоплътна изгребна яма. Към нея се предвижда да се изгради локално пречиствателно съоръжение с биологично пречистване на отпадъчните води. Имотът ще бъде захранен с ток от намиращ се наблизо трафопост. Предвижда се изкопните работи да са с дълбочина от 1,5 до 2,5 м от кота съществуващ терен, като не се предвиждат взривни работи. Земните маси ще се използват за обратен насип и оформяне на терена и при необходимост ще  се извозват на депо за земни маси, след  получаване на разрешение от общинска администрация .

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-185/22.05.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти и т.7 буква „е“ – кланици на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 2,92 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Златоград, Възложителят и БДИБР-Пловдив)