Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-017 от 25.05.2017г.

25.05.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-228/13.04.2017г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-228(4)/23.05.2017г. за: инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Киселчовска (Полянска)” в землището на с.Киселчево, общ.Смолян, обл. Смолян с възложител: „Родопа трейс” ЕАД, гр. Смолян, бул. „България” №6, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-228-(4)/23.05.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Киселчовска (Полянска)” в землището на с.Киселчево, общ.Смолян, обл. Смолян. Обекта се намира на 20 м. зад масивния бараж на р. Киселчовска (Полянска), с обща площ около 11,4 дка. и дължина 360 м., ср. ширина от 32 м. Началото на участъка е на кота 1093,4 м. с географски координати: -N41°31'49.201" и Е24°35'24.673", а края му е на кота 1113,2 м. с географски координати: - N41°31'59.579" и Е24°35'12.094". Териториално площта попада в землището на с. Киселчово, общ. Смолян с код по ЕКАТЕ 36974. Основната необходимост е почистването на натупания твърд отток в този участък, както и осигуряване на необходимата пропускателна способност на речното русло. Основен процес е механизирано отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. Почистването и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,3 м. до 1,5 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се транспортира. Извозването на материала до съответните строителни обекти и депо-имот взето под наем с идентификатор 67653.82.421 с площ от 300 м2, земл. на гр. Смолян, общ. Смолян и до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина около 5 м. и по асфалтирани пътища: Киселчово-Смилян-Смолян. Дейностите ще се извършват изцяло в речното русло на р. Киселчовска (Полянска) в посоченият участък, където няма предвидени, съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности и други предложения. Възложителят е подписал договор № АП-03-33-316/22.02.2017 г. с областният управител на Област Смолян за възлагане и извършване на тези дейности в този участък. Не се предвижда изграждане на водовземане и изграждане на нови съоръжения както и извършване на строителство. Почистването ще се осъществи по проект, който вкл. начина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролното следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документалност. Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух в околната среда над ПДК, още повече, че влияние оказват и преобладаващите ветрове по поречието на р. Киселчовска (Полянска). От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до депото за ТБО-Смолян. На самата площадка, определена за почистване, не се предвиждат ремонтно-възстановителни и обслужващи дейности по използваната техника, поради което не се очаква наличието и използването на опасни вещества. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-196/19.05.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Могилица и Възложителят и БДИБР-Пловдив)