Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-016 от 23.05.2017г.

23.05.2017

Уведомление с вх. № КПД-11-187/30.03.2017г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-187(2)/15.05.2017г. за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Св. Врач“ на р. Еленска, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, с възложител: „Крама“ ООД, ул. „Първи май“ №10, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. След преглед на внесеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение и придружаващата го документация се установи следното:

През 2005 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционното предложение. За предложението е издадено Решение № СМ-001-ПР/2005г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 04.01.2005г., с което е преценено да не се извършва ОВОС.

През 2011 г. в РИОСВ – Смолян е проведена процедура по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение № 26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска, в ПИ с идентификатор 67653.240.9, в землището на гр. Смолян. Решение № 26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони е влязло в  законна сила след изтичане на законоустановения 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни.

За инвестиционното предложение са проведени две самостоятелни процедури, съответно - по реда на глава шеста от ЗООС, през 2005г. и по реда на чл.31 от ЗБР, през 2011г. Същите не са били съвместени, тъй като Наредбата за ОС е в сила от 17.09.2007г., а процедурата по реда на глава шеста е проведена през 2005 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), решение с което е преценено „да не се извършва ОВОС“, губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околна среда. В тази връзка и съобразно указания на министъра на околната среда и водите (с изх. №91-00-50/05.10.2016г.), след извършена проверка по документи в срока по чл.93, ал.8 (предишна ал.7) от ЗООС и § 12а, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на ЗООС, е установено, че за реализацията на горецитираното инвестиционно предложение, включително за дейностите: изграждане на водовземно съоръжение и водовземане от воден обект река Еленска; изграждане на трасе на напорен водопровод; изграждане сградата на МВЕЦ „Свети Врач“, не са издавани разрешения за строеж от органа по одобряване/разрешаване, в случая - Община Смолян.  

В тази връзка, РИОСВ – Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-001-ПР/2005г. от 04.01.2005г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Малка ВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска“ в землището на град Смолян, с възложител „Крама“ ООД, ул. „Първи май“ № 10, град Девин, е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.    

Предвид гореизложените фактически обстоятелства, РИОСВ – Смолян счита, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да бъде извършена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

  I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска, в ПИ с идентификатор 67653.240.9, в землището на гр. Смолян. Централата ще бъде с максимална мощност 200 kW. Предложението включва:

·        изграждане на водовземно съоръжение от реката с координати 41°35´5.3ʺN и 24°39´4.5ʺЕ;

·        изграждане на трасе на напорен тръбопровод с дължина 939 м, което започва от съоръжението за водохващане в ПИ №67653.240.1 и преминава последователно през ПИ с идентификатори 67653.242.495, 67653.240.4, 67653.240.499, 67653.911.79, 67653.911.77, 67653.911.134 и завършва в сградата на МВЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 67653.240.9;

·        изграждане на сграда за производствени нужди на централата с координати 41°34´46.4ʺN и 24°39´33.3ʺЕ.

  За обекта са издадени Разрешително за водовземане с № 31140049/12.09.2005г., с краен срок на действие до 12.04.2024г. и Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №32170571/19.04.2016г. с цел изграждане на съоръжения за водовземане на повърхностни води за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Св. Врач“ с краен срок 19.04.2019г.  

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-169/10.05.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда само при следните условия:

·        да се осигури измерване на количеството на повърхностните води след съоръжението за водовземане;

·        провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) – риби, между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение;

·        да не се водовзема при маловодие (съгласно методика за екологичен отток);

·        след въвеждането в експлоатацията на МВЕЦ „Св. Врач“ да се извърши оценка на ефективността на изградения рибен проход във връзка с осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие;

·        да се изготви план за изнасяне на дънни утайки и осигуряване на техническо решение за изнасянето им;

·        да не се допускат сечи на естествената крайбрежна растителност;

·        да се спазват посочените условия и параметри в издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с № 31140049/12.09.2005г. и №32170571/19.04.2016г.

Предвидените забрани и ограничения за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия в Закона за водите, съгласно чл.118 ж., не се отнасят за настоящото предложение, тъй като за обекта има издадено разрешително за водовземане № 31140049/12.09.2005г. с краен срок на действие до 12.04.2024г. и е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект №32170571/19.04.2016г. с краен срок до 19.04.2019г., което съответства на изискванията на параграф 146, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „з“ – водноелектрически централи на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

  II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

  Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

Част от трасето, попада в обхвата на защитени зони по смисъла на ЗБР:

·        Площ от 270 кв.м от сервитута на тръбопровода и 38 кв.м от сградоцентралата попадат в BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.);

·        Площ от 0.645 дка от сервитута на тръбопровода попада в BG0002113 „Триград Мурсалица“, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010г.).

 Съгласно извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр.73 от 14.09.2007г., изм. и доп., бр.3 от 11.01.2011г.), е установено, че предложението е допустимо спрямо режима на защитена зона BG 0002113 „Триград - Мурсалица“. Предложението е допустимо, тъй като забраната се отнася за изграждането на нови водноелектрически централи, а тази е съгласувана по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие с Решение № 26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Възложителят и БДИБР-Пловдив)