Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-015 от 17.05.2017г.

17.05.2017

Уведомление с вх. № КПД-11-216/10.04.2017г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-216(2)/15.05.2017г. за инвестиционно предложение „Преустройство и надстройка на съществуваща сграда в родопски битов комплекс с производство и дегустация на традиционни деликатеси от овче мляко в УПИ ІV, кв.19 по плана на с. Левочево, общ. Смолян“ с възложител: „Петро-Г“ ООД, с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда преустройство и надстройка на съществуваща сграда с предназначение за хотел-ресторант и магазин, находяща се в УПИ ІV, кв.19 по плана на с. Левочево с площ 788 кв.м. Имотът се намира на главната улица на селото. Предложението ще се реализира на два етапа:

І етап: Цех за производство и дегустация на традиционни деликатесни продукти от овче мляко. За нуждите на цеха ще се използва собствена суровина от овцеферми, собственост на дружеството, разположени в с. Левочево, Павелско, Малево и Орехово. Производството на млечни продукти е със сезонен характер – 4-5 месеца в годината. В цеха ще се работи на едносменене режим и ще се произвеждат следните мчлечни продукти: родопско натурално кисело мляко; родопско цедено кисело мляко; родопски катък; родопски ахчак; родопско бяло саламурено сирене; родопска суроватъчна извара. За производството на млечни продукти ще се приемат и преработват дневно от 500 до 1000 литра овче мляко. Поради малкото количество суровина, в цеха ще се произвежда дневно или бяло саламурено сирене или млечно кисели продукти и деликатеси, в зависимост от потребностите. За съхранение на продуктите са предвидени опаковки (полистеролови кофички, керамичен амбалаж) и тенекии. Предвидени са две хладилни камери. Проектът е на база на безотпадна технология. Суроватката, отделена при производството на сиренето ще се изварява и ще се получава извара. Цвикът, който ще отпада при производството на изварата ще се събира в съд и ще се използва за храна на животни.

ІІ етап: Битов родопски ресторант, приемни помещения за гости на два етажа и зона за почивка. Предвидени са битов ресторант на кота 0.00 (сутерен); на 1 и 2 етаж в обекта ще се оформят седем хотелски стаи и три апартамента със самостоятелни тоалетни и тераси. Зоната за почивка предвижда малък басейн и барбекю.

Обектът е с изградено водопроводно отклонение от 3/4" тръби. Съгласно проект ВиК част се предвижда водопроводното отклонение да бъде подменено с полипропиленови тръби Ф 63 във връзка с преустройството и разширението. Необходимите водни количества са представени в част ВиК на проекта. За обекта има сключен предварителен договор с „ВиК“ ЕООД гр. Смолян за доставка на питейна вода. Съгласно разработен проект - част канализация, отпадните битови и технологични води от производствената част и от ресторанта са обединени в обща канализация. Те ще се заустват във водоплътна изгребна яма 15 куб.м., която ще се почиства редовно. Отпадното дневно количество е Qдневно=13 м3/ден. За обекта има предварителен договор за присъединяването му към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-189/10.05.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,85 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Левочево, БДИБР-Пловдив и Възложителят)