Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-014 от 11.05.2017г.

11.05.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-289/03.05.2017 г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-289(1)/10.05.2017 г. за изграждане на „Цех за производство на пелети“ в производствената зона на кв. Устово, в ПИ 67653.926.299 с адрес на имота ул. „Димитър Македонски“ №8, гр. Смолян, обл. Смолян, с начин на трайно предназначение територията – урбанизирана, с възложител Едел – Б“ ЕООД, ул.“Д. Македонски“№8, гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

 

 I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Цех за производство на пелети“ предвиден за реализация в производствената зона на кв. Устово, в ПИ 67653.926.299 с адрес на имота ул. „Димитър Македонски“ №8, гр. Смолян, обл. Смолян. Имота е с начин на трайно предназначение територията – урбанизирана, УПИ V-производствена сграда на „Арексим“ ЕООД, кв.95 по ПУП на кв.Устово, гр.Смолян. Имота е с обща площ 779кв.м и е собственост на възложителят съгласно представеният нотариален акт и скица на поземлен имот №15-182388-14.04.2017г., презаверена на 16.11.2016г. Технологичното оборудване на цеха ще се разположи на външна площадка от източната страна /под навес/ с обща площ 252м2. В пряка връзка с навеса е складът за готова продукция с площ 144м2 от където ще се извършва и експедицията на пелетите. Помещенията за административни и битови нужди са със самостоятелен вход без връзка с склада. Предвижда се едносменен режим на работа с четирима работника.

В цеха за производство на пелети ще се преработват различни видове дървесни отпадъци - изрезки, дърва, трици и талаш от които ще се произвеждат пелети. Капацитета на инсталацията е 200кг/час. Дневно ще се получават до 1,6 т. готова продукция - пелети. Технологичния процес в този цех е организиран по следния начин: Материалите за преработка ще се доставят с помощта на мотокар до машината за първоначална обработка, след което ще постъпват в дробилката за дърва и дървесни отпадъци. Същите ще се подават ръчно, като се внимава да не се предозира, тъй като има опасност от заклинване. Раздробения дървен материал /чипс/ е с различни форми и големина - от 0,5см до 5,0 см. За по-нататъшна преработка ще се използва дробилка за чипс /чукова мелница/. Получения чипс ще бъде раздробяван на дребни, сравнително еднакви частици с големина до 7мм. Машината ще се обслужва от един работник. Подаването на материала ще се извършва ръчно. Така приготвения дървесен материал ще се поставя с помощта на мотокар в бункера към пресата за пелети. Машината за производство на пелети е комплектована с:

-       бункер за трици - служещ за съхраняване на определено количество суровина гарантиращо непрекъснат режим на работа;

-       шнек - подаващ триците от бункера към пелет пресата;

-       преса за пелети - с помощта на специален механизъм ролки и матрица, триците ще се пресоват след, което ще се получават пелетите;

-       сито – с негова помощ ще се пресяват/пречистват/ пелетите;

-       елеватор /транспортна лента/- тя ще придвижва произведените пелети до бункер за охлаждане;

-       бункер за охлаждане – представлява дозиращо устройство, днабдено с електронна везна и залепяща система за опаковка на пелетите.

Опакованите пелети ще се стифират на палети по 1000 кг, след което ще се придвижват и подреждат в склада за готова продукция. Линията ще се обслужва от двама работници.

Електроснабдяването и захранването с питейна вода ще се извършва съгласно представените договори от възложителят, сключени със съответните експлоатационни дружества. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващ път.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 4,90 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.


(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителят)