Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2017-013 от 02.05.2017г.

02.05.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-159/16.03.2017 г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-159(2)/28.03.2017 г.за: „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с идентификатори 05462.2.17, 05462.2.18, 05462.2.19, м. „Долна Сабурча“, землище на с. Борино, обл. Смолян с възложител: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №8, с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на предприятие за бутилиране на пастьоризирано прясно мляко, като се предвижда изкупуването и обработката на различни видове сурово мляко (краве/овче/биволско/козе). Суровото мляко ще се събира само от регистрирани ферми I -ва категория, охладено до 6-8°С. Транспортирането на млякото от фермите към предприятието ще се извършва със специализирани камиони-цистерни, и агрегат за поддържане на постоянна температура. Преди да бъде прието, млякото ще му се извършва физикохимичен анализ, в лабораторията на предприятието. В лабораторията ще се извършват освен анализите на суровото мляко и анализи на отпадъчни води получени в резултат на дейността. След като се установи, че млякото отговаря на нормативните изисквания, то ще бъде прието от автоцистерната в приемното отделение. Стандартизирането на млякото по масленост ще се извършва по правилото на Пирсън. Стандартизираното и хомогенизирано мляко ще се транспортира чрез помпа до пастьоризатора, където ще се пастьоризира при температура 92-96°С и ще се прехвърля в съдовете за „задръжка“, за около 20-30 минути. Охладеното до 10°С в пастьоризатора мляко, ще се опакова в различни опаковки и обеми според получените заявки от потребителите. Готовите опаковки с мляко ще се затварят етикетират/маркират и подават за съхранение в хладилна камера. Водоснабдяването на цеха ще се осъществи от съществуващата водопроводната мрежа на с.Борино, а електрозахранването от изградената разпределителната мрежа на „ЕВН България“ АД. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма. Промишлените отпадъчни води след предварително пречистване в локален каломаслоуловител също ще се заустват в изгребната яма на територията на предприятието. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи пътища.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-163/25.04.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намират извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)