Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-012 от 21.04.2017г.

21.04.2017

Уведомление за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.1, находящ се в землището на с. Шаренска, община Мадан, обл. Смолянска“, с възложител: Община Мадан, гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14. За горепосоченото изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.1, находящ се в землището на с. Шаренска, община Мадан, обл. Смолянска, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-679/09.08.2016 г. Уведомлението е внесено по реда на чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г. (обн., ДВ бр.25/2003 г., посл. изм., ДВ бр.94/2012 г.). Подробно устройствените планове – плановете за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 „Подробни устройствени планове в т.ч. планове за застрояване” на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, като съобразено с изискванията на Наредбата за ЕО са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО когато очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО.

Съгласно представената информация заявеното изменение на ПУП-ПРЗ предвижда разделяне на същия на нови УПИ, в които се предвижда да се осигури ново отреждане и режим на застрояване, а именно:

УПИ I - „за Депо за ТБО";

УПИ II - „за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО - „Мадан”, включващо общините Мадан, Златоград и Неделино”;

В УПИ II, отреден за компостиране и сепариране се предвижда свободно нискоетажно основно застрояване. Ще се запази изградената инфраструктура - новопредвидените сгради няма да засягат съществуващите обслужващи пътища в имота.

В рамките на изготвеният ПУП ще се предвижда да бъдат ситуирани :

А. Инсталация за предварително третиране, вкл. всички съоръжения за постигане на целите по предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци, с капацитет до 10000т/г.

Б. Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Във връзка с гореизложеното, с предвиденото изменение на ПУП-ПРЗ се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение включено в т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и планът подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

ПУП-ПЗ следва да се одобрява от Общински съвет – гр. Мадан, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ - Смолян. Същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, която се провежда чрез процедурата по ЕО по смисъла на чл. 31, ал. 4 от ЗБР.

Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на предвидения за изменение ПУП - ПРЗ, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, а не процедурата по ЕО. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за достатъчно основание за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на изменение на ПУП - ПРЗ, да съответстват напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по ОВОС.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) – отстояща на около 4,1 км;

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Шаренска, БДИБР-Пловдив)