Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-011 от 20.04.2017г.

20.04.2017

Уведомление с вх. № КПД-11-232/13.04.2017г. за инвестиционно предложение за вътрешно преустройство на промишлена сграда в цех за производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. Смолян. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда вътрешно преустройство на промишлена сграда в цех за производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. Смолян, област Смолян. Съгласно представен технологичен проект в новообособения цех ще се изкупуват и преработват диворастящи гъби и плодове. Основните технологични процеси, които ще се извършват в цеха са: изкупуване и приемане на продукцията; сортиране по видове и подреждане в каси; първично съхранение; първична обработка; технологична обработка в зависимост от вида на продукта - прясна, охладена, замръзена, суха и бланширана гъба; шоково замръзяване; пакетиране; хладилно съхранение при температура -18оС; експедиция. Капацитетът на цеха за екопродукти е около 1000 кг. гъби на ден при едносменен и двусменен режим на работа.

Съгласно представено становище на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, с изх. ПТО 89/13.03.2017г., обектът е водоснабден от съществуващ уличен водопровод и допълнително водно количество не е необходимо. Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта са включени в канализационната мрежа на гр. Смолян.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.)., отстояща на около 1,2 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян и Възложителят)