Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-010 от 31.03.2017г.

31.03.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-136/06.03.2017г. за: инвестиционно предложение: „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“ в м. „Лучево“, в землището на с. Могилица и с.Буката, общ. Смолян обл. Смолян и възложител: „Калвърт“ ЕООД, бул. „България“ №9, гр. Рудозем. Във връзка с внесеното от уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-136-(3)/28.03.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда дейности по почистване на натрупания твърд отток в участъка между моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, чрез механизираното му изземване и извозване от участъка на определено за целта временно депо. Почистването на предвидения участък предвижда извършване на механизирани изкопни работи на натрупания твърд отток от наносни образувания. Твърдият отток от наносни образувания е със следните параметри: средна дълбочина 1 м; обща площ 10,5 дка; общ обем 3033,87куб. м. Участъка се намира в землищата на с. Могилица и с. Буката, община Смолян, в участък от река Арда, с географски координати (елипсоид WG 1984): -начало N 41° 30' 08.227"; Е 24° 39' 21.910"; край:N 41° 30' 07.267"; Е 24° 39' 22.149". Битови отпадъци, образувани от дейността на работниците при почистването. Не се предвижда водовземане и изграждане на нови съоръжения. Строителство не се предвижда. Почистването ще се осъществи по проект при водене на пълна отчетност. Не се очаква генерирането на отпадъци от дейността при почистването. При образуване на битови отпадъци и отпадъци от дейността ще се събират и ще се предават на специализирани дружества за по-нататъшно третиране. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-112/28.03.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Областен управител на област Смолян, Община Смолян, Кметство Бориково, Кметство Могилица, БДИБР-Пловдив, и Възложителят)