Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-008 от 15.03.2017г.

15.03.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-95/10.02.2017г. за: инвестиционно предложение: Изграждане на „Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура“, в ПИ 44402.500.500, в регулационните граници на с.Баните, обл. Смолян с възложител Община Баните, ул. „Стефан Стамболов“ №3, с.Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-95-(2)/13.03.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура“ в ПИ 44402.500.500, в регулационните граници на с.Баните, обл. Смолян от съществуващ сондаж № Зхг от находище на минерална вода „Баните”, община Баните, област Смолян. Находище за минерална вода „Баните”, село Баните, община Баните, област Смолян се намира в централната част на село Баните на десния бряг на река Малка Арда. Находището е изключително държавна собственост и е под №2 от списъка - приложение към чл.14,ал.2 от Закона за водите. На основание §133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите с решение №67 от 22.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите находището е предоставено за ползване и управление за срок от 25 години на община Баните. Находището се експлоатира с едно водовземно съоръжение – сондаж 3хг. Сондажът е прокаран през 1965 г. с дълбочина 426,70 м. и е каптиран с надземна бетонова шахта с вита стълба. Представлява стоманенобетонова камера с диаметър 4 м. и височина на терена 6,00 м., затворена с метална врата и катинар. На устието на сондажа е инсталирана напорна вертикална помпа след нея директно са монтирани водовземни скоби на 5 водоползватели, които помпажно осигуряват водоподаване към съответните регламентирани водовземания. Практически работата на основната помпа осигурява минерална вода на всички ползватели в находището. През летните месеци поради свръхексплоатация водното ниво пада под смукателната височина на помпата и водовземането се прекратява. С цел оптимизация на водовземането се предвижда цялостна промяна на експлоатационната схема на водоползване. На устието на сондажа ще работи тласкателна помпа, която ще подава вода към съществуващия напорен резервоар на „Специализирана болница за рехабилитация – с.Баните“ и към новата помпена станция, предвидена за изграждане в непосредствена близост до водовземното съоръжение. Регулирането ще се осъществи посредством нови регулатори и електромагнитен вентил DN 150 380 v. Двата нови електро задвижвани крана ще бъдат инсталирани в съществуващата краново разпределителна шахта на отклоненията от главния водопровод за минерална вода, захранващ СБР – с.Баните. Когато единия резервоар се напълни при липса на консумация единия кран ще се затвори и водата ще постъпва в другия резервоар. Ако и двата резервоара се напълнят помпата ще преустанови подаването на вода до понижаване на водното количество в едно от двете съоръжения. Новата помпена станция с резервоар ще резервира необходимите водни обеми минерална вода за захранване на консуматорите от сондаж 3хг от находище Баните. За целта всички помпи освен на СБР – с.Баните трябва да се преместят от каптажната шахта на сондаж 3хг в сухата камера на бъдещата помпена станция и ще се присъединят към общ колектор DN 200 посредством предвидени за целта спирателни кранове. В сухата камера ще се разположат помпите на ползвателите и водомерите за отчитане на изразходваните водни количества. В мократа камера (резервоара) ще постъпва вода от сондаж 3хг. Хранителната система се състои от три броя смукатели DN 150, снабдени със смукателни цедки и обединени с общ колектор DN 200 от полибутенови тръби. Вентилацията на помпената станция ще се състои от два вентилационни комини DN 150 за сухата камера и четири DN 400 за мократа камера. Помпената станция ще бъде защитена от земен насип за запазване на температурата на термоминералната вода, а също така е предвидена и топлоизолация. Системите ще се изпълняват от полибутенови тръби PB-1 с номинално налягане 12 barа. Този вид тръби се характеризират с устойчивост срещу отлагане на варовик, дълготрайност при високи температури, ограничени загуби на налягането по трасето, както и химическа устойчивост при агресивни минерални води. Предвидени са отвори по време на експлоатация. Към помпената станция на колектора се предвиждат спирателни кранове. Към тях ще се осъществи присъединяване на консуматорите. Задължително е поставяне на регулатори на дебита на отклонението на всеки един от консуматорите. Около резервоара ще бъде изградена ажурна ограда, състояща се от оградни колони, оградни пана и порта. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-87/09.03.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,72 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Баните, БДИБР-Пловдив)