Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-007 от 14.03.2017г.

14.03.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-121/23.02.2017 г. и допълнителна информация внесена с писмо с вх. № КПД-11-121(2)/09.03.2017 г.за „Цех за производство на пелети“ в УПИ XVII, кв. 76 в регулационните граници на с.Сатовча, обл. Благоевград с възложител „Джинев-2014“ ЕООД, ул.“Букет“ №6, с.Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на „Цех за производство на пелети“ в УПИ XVII, кв. 76 в регулационните граници на с.Сатовча, обл. Благоевград. Имота е с обща площ 3000 кв.м и е взет под наем съгласно представен договор. За нуждите на цеха ще се използва половината от масивната сграда разположена в него или 240 кв.м. Сградата е електроснабдена и водоснабдена. Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, оразмерена съобразно броя на обитателите на сградата. Цеха ще е с капацитет до 200кг. на час, и ще работи 8 часа на ден 5 дена в седмицата. На ден ще се преработва от 6 до 8 куб. м. суров материал (трици) с влажност от 50 до 80%. Температурата, на която ще се суши материала (трици) е 200°-350°С, като ще се използва горещия въздух и димните газове, който излизат от котела с който е оборудвана инсталацията. Сушилнята ще е тип циклон оборудвана с вентилатор с дебит 5600 м куб на час. При процеса на сушене ще се отделя пара. Процеса по преработване включва следните операции: -разтоварване на триците; -сушене и охлаждане в бункер; -преминаване на сушеният материал през шнек-дозатор към пелет преса; -пресоване на материала (пелетезиране); -охлаждане на пелетите посредством охладител и дозиране в найлонови чували по 15кг. и пакетиране на продукта; -нареждане на чувалите на палета по 14 реда по 5 на ред общо 1050кг. на палет. Дневно ще се произвеждат до 1500кг. пелети. В цеха ще работят 2 работника.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,47 км.

  (Съобщението е изпратено на Община Сатовча, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)