Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-006 от 08.03.2017г.

08.03.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-77/31.01.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ №КПД-11-77(2)/06.03.2017г. за: инвестиционно предложение: Изграждане на „Водоеми“, в ПИ 67653.169.16, 67653.169.15, 67653.169.6 в м. „Перелик“, землище гр. Смолян обл. Смолян.с възложител „Перелик инфраструктурна компания“ АД, Северна промишлена зона „Арексим“, гр. Смолян обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-77-(2)/06.03.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 3 бр. водоеми с обем от 100м3 всеки, които ще са масивна стоманобетонова конструкция, вкопани в земята. Всеки от тях ще се състои от две водни камери, суха камера, помпена станция и хлораторно. Реализацията им е предвидена за питейно битови, противопожарни и напоителни нужди, както и поене на животни собственост на възложителя. Водоемите №1, 2 и 3 ще са реализират, както следва:

-     Водоем №1 с обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 67653.169.16, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската височина на водоема ще е Н=1928,50 на площ 292кв.м. Водните количества за захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ извор „Перелик“ №1, разположен на надморска височина Н=1940,1м и координати В41°36`23.686” L 24°35`42.546” и довеждащ водопровод с дължина 90м.

-     Водоем №2 обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 67653.169.6, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската височина на водоема ще е Н=1992,00 на площ 292кв.м. Водните количества за захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ извор „Перелик“ №2, разположен на надморска височина Н=1998,0м и координати В41°35`45.43” L 24°35`30.49” и довеждащ водопровод с дължина 20м.

-     Водоем №3 обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 67653.169.16, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската височина на водоема ще е Н=1991,50 на площ 285кв.м. Водните количества за захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ извор „Перелик“ №2, разположен на надморска височина Н=2014,420м и координати В41°35`35.92” L 24°35`17.50” и довеждащ водопровод с дължина 100м. Имотите са собственост на възложителят и всички линейни обекти (транспортен достъп, захранващи тръбопроводи) ще преминават през тях.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и ПУРН на ИБР. Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-73/01.03.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-  BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.);

-  BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на БДИБР-Пловдив, Възложителят и Община Смолян)