Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-004 от 21.02.2017г.

21.02.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-14-1245/05.12.2016г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-72/30.01.2017 г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-72(3)/17.02.2017 г. за: инвестиционно предложение: Изграждане на „Кравеферма“, в УПИ 123.16, в землището на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян, с възложител:“Био грийн фуудс“ ЕООД, ул. „Ален мак“ №16А, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление и допълнителна информация към него за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-72(3)/17.02.2017 г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Кравеферма“, в УПИ 123.16, в землището на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян с площ 2438 кв.м. Имота е собственост на възложителят с начин на трайно ползване за „животновъдна ферма“ и трайно предназначение „Урбанизирана територия“. В него има две съществуващи сгради с обща площ 426 кв.м. Тези постройки ще бъдат премахнати, тъй като са в много лошо състояние и част от едната е разрушена. Предвижда се да се проектира и изгради нов краварник със съпътстващите го доилна зала и торохранилище. В комплекса ще се помещават още спомагателна селскостопанска сграда за съхранение на селскостопански инвентар, торна лагуна и други съоръжения свързани с отглеждането на кравите. С проекта се предвижда изграждане на модернизиран животновъден кравекомплекс, за отглеждане на максимално 100 бр. млечни крави. Всички процеси по отглеждането, доенето и почистването ще са максимално автоматизирани. Храната ще се приготвя по рецептурници в специална фуражна кухня, разположена в рамките на комплекса. Система от скреперни устройства ще работи денонощно в производствената сграда и на всеки 45 минути ще почиства технологичните пътеки. Събраната тор, ще се съхранява в торна лагуна. Разложената торова смес ще се използва за торене на земи обработвани от инвеститора. Територията на имота е с изградена инфраструктура, водоснабден и ел. захранване, чрез изграден трафопост. С реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова инженерна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-703/15.02.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

 

(Съобщението е изпратено на Община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)