Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 000 кокошки носачки”, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67653.2.695, местност „Табаково”, землището на гр. Смолян

20.02.2017

ОБЯВА

за

Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2017 год. от 20.02.2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян

 На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 20.02.2017г. на информационното табло, средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2017 год. от 20.02.2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 000 кокошки носачки”, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67653.2.695, местност „Табаково”, землището на гр. Смолян, възложител: „Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян, ул. „Изворна“ №2

 

На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:

http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

20.02.2017г.

гр. Смолян