Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2017-003 от 26.01.2017г.

26.01.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-14-1043/06.10.2016г. за: инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко“, в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян, с възложител: Валери Георгиев. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за преработка на мляко в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян. В мандрата ще се преработват около 500 литра мляко на ден. Цехът ще бъде проектиран на две нива, на принцип на мини мандра, като на първо ниво са разположени машинно отделение; приемане на мляко и котелно. На второ ниво ще бъдат обособени производствените и складови помещения. Производственият процес е свързан с производството на сирене и кашкавал, като ще се осъществява в следните производствени зони: изкупуване на краве мляко; прием на сурово мляко; пастьоризация; производство на сирене; зреене на сирене; опаковане в тенекии; складиране; миене на тенекии за сирене; производство на кашкавал; обдухване; зреене; опаковане и етикетиране; материали за опаковка; допълнителни суровини; приготвяне на закваска; приготвяне на саламура; контролни проби; съхраняване на готов продукт; транспорт; централна миеща система; битов кът; санитарен шлюз. Всеки ден ще се прави различен продукт – сирене или кашкавал. За обекта е изготвен технологичен проект, в който е детайлно описана технологията на производството. Съгласно представен договор с „В и К“ ЕООД – Смолян, обектът ще бъде водоснабден чрез присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа. Очакваното годишно количество битови отпадъчни води, формирани от дейността на мандрата се очаква да бъдат в размер на 100 м3. Същите ще бъдат пречиствани в пречиствателно съоръжение и чрез съществуващата в обекта канализация ще се заустват в р. Змеица. Годишното количество промишлени отпадъчни води са в размер на 180 м3, като се предвижда да бъдат пречиствани в пречиствателни съоръжения с поставени мазниноуловители и чрез съществуващата в обекта канализация да се заустват в р. Змеица. Предвижда се и изграждане на 4 утайника.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-428/23.01.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,06 км.


 (Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Змеица, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)