Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-002 от 25.01.2017г.

25.01.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-14-1244/05.12.2016г. за: „Овцеферма“, в УПИ II-876, кв.69, в землището на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян, с възложител: ЗП Джамал Ахмедов, ул. „Панорама“ №20, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-39-(2)/24.01.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на овцеферма в УПИ II-876, кв.69, в землището на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян с обща площ 1608 кв.м. Сградата е предназначена за оборно-пасищно отглеждне на 200 овце, 60 агнета и 20 кочлета. Предвижда се зимно-оборно отглеждане, хранене на място в обора с фуражи и лятно- пасищно отглеждане. Животните ще се групират в боксове, които ще бъдат оборудвани с хранилки и поилки. В сградата ще се обособят следните помещения – помещение за отглеждане на овце, склад за вълна, зала за отглеждане на овцете, фуражна кухня, склад за сено, битови помещения и др. Предвижда се закупуване на млечно такси за доене на овцете. Формираната оборска тор заедно с подложката ще се изринва с помощта на гребло веднъж на две седмици на специализирана торова площадка с непропусклив под. Минимум два пъти в годината се предвижда основно почистване и дезинфекциране на обора. Торовият отпад ще се използва за наторяване на земеделски земи. Течната торова фракция ще се отвежда в изгребна яма, която ще се почиства периодично. Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа на с. Борино. Водоснабдяването ще се извърши посредством съществуващата водопроводна мрежа на с. Борино, общ. Борино.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-704/20.01.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 0,04 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

 (Съобщението е изпратено на Община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)