Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-001 от 12.01.2017г.

12.01.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-1170/09.11.2016 г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-2-(2)/11.01.2017 г. за „Жилищна и стопанска сгради“, за поземлени имоти с номера 001508 и 001510, местност „Барев дол“, землище на град Неделино, община Неделино, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление и допълнителна информация за горе цитираното инвестиционно предложение и съобразно постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-2(2)/03.01.2017г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение включва изграждане на една жилищна сграда за лично ползване и една стопанска сграда за отглеждане на среден добитък, в ПИ № 001508 и ПИ № 001510, местност „Барев дол“, землище на град Неделино, община Неделино, област Смолян, с обща площ на двата имота 3571 кв.м. Предвижда се промяна на предназначението на имотите и образуване на един УПИ – за жилищна и стопански сгради с площ 2907 кв.м. в границите на новия УПИ ще бъдат изградени една двуетажна еднофамилна жилищна сграда с застроена площ - 250 кв.м и с капацитет за 6 човека и една едноетажна стопанска сграда за отглеждане на среден добитък – овце и кози, с обща застроена площ до 300 кв. м и с общ капацитет за отглеждане до 150 бр. животни. И двете сгради ще бъдат изградени с масивна скелетна стоманобетонна конструкция с единични и ивични фундаменти и дървени покривни конструкции. Имотът ще бъде ограден с ажурна ограда като ще се осигурят и 4 бр. паркоместа. Цел и предмет на инвестиционното намерение е изграждане на ферма за овце и кози за производство на мляко и вълна и търговия с тези продукти.

В предвидената стопанска сграда ще се отглеждат постоянно до 50бр. овце майки и до 30 бр. кози майки, като общият брой на животните ще достигне до 150бр. В сградата ще се обособят отделни сектори за мъжките животни, както и за бременните майки. На всички животни се предвижда отглеждане в свободни за движение общи сектори. Ще се монтират ясли за фуражи, сено и растителни храни, както и за листна маса от по-високите части на дървесните растения. Ще бъде монтирана и поилка. В стопанската сграда ще се обособи помещение за съхранение на фуражи, съблекални и санитарно-битови помещения. За доенето на козите и овцете, както и за подстригването им, ще бъде монтирана система от метални прегради, като животните ще преминават през доилен апарат поотделно. Животните ще бъдат отглеждани оборно-пасищно като ще престояват по 6 месеца в обора и на паша. Формираната от животните торова маса в основната стопанска сграда ще се почиства 1-2 пъти годишно. Подът на сградата ще бъде застлан с дълбока несменяема постеля от слама, която ще се допълва ежедневно и ще се смесва с торовата маса. Торът от площадката ще се почиства с трактор с булдозерна лопата или челен товарач и ще се съхранява в тороем за сух тор. Последният ще е оразмерен да поеме торта от всички животни в продължение на 6 месеца, а прилежащата му шахта за течен тор – в продължение на 4 месеца.

Сградите ще бъдат водоснабдени чрез отклонение от съществуващата изградена водопроводна мрежа на гр. Неделино с тръби PPR ф90, собственост на „ВиК“ ООД гр. Смолян, изградена по съществуващата улица, граничеща с имота. Общото необходимо водно количество за денонощие е от порядъка на 12-15 м3. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Обектът е електрифициран с въздушно кабелно отклонение от общите мрежи и съоръжения на електроразпределителната мрежа  на „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-638/28.12.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 6,67 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Неделино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)