Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-030 от 15.12.2016г.

15.12.2016

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-14-1206/25.11.2016г. за: инвестиционно предложение „Преустройство и пристройка на животновъдна ферма“, в ПИ 266, по кадастралния план на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с възложител: „ЕКО МИЛК 99“ ЕООД, гр. Асеновград, ж.к. „Изток“, бл.6, вх.“А“, ет.1, обл. Пловдив. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-1206(2)/14.12.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда създаване на модерен животновъден комплекс за отглеждане на около 500 животни (кози) и обслужваща инфраструктура (пречиствателно съоръжение), водопровод, канализация и зелени площи. В ПИ 266, по кад. план на с. Богутево е построена сграда обор предназначена за телеугоителен комплекс, който е бил в експлоатация. Предложението предвижда преустройство в животновъдна ферма от нов тип, като преустройството се изразява в пристрояване на 800 м2 и надстрояване на съществуващия обор с 330 м2. Водоснабдяване за питейни нужди за обслужващия персонал ще се извърши от водопреносната мрежа на селото, а за животните от р. Богутевска. Очакваните количества отпадъчни води с общ максимален дебит = 1,221 л/сек, като се предвижда пречиствателна станция за 0.380 м3/ден.Торовият отпад в обем до 25 м3 ще се използва за наторяване на земеделски земи. До имота съществува пътен достъп от североизток. Сградите и имота с площ 3 дка са собственост на възложителите съгласно представените скица и нотариален акт. На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-671/09.12.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-        BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 3,24 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Чепеларе, Кметство Богутево и БДИБР-Пловдив)