Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2015-029 от 05.12.2016г.

05.12.2016

 

 

Инвестиционно предложение с вх.№КПД-14-1115(1)/26.10.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. .№КПД-14-1115(3)/30.11.2016г. за проектиране и изграждане на: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“, с възложител: Община Чепеларе, гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда актуализация на проекта за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Чепеларе, Област Смолян", намиращо се в местността „Ракида" на 6.5 км. северно от града и разположено в Брезовското, дере на 200-300 метра преди вливането му в р. Чая. Предложението ще се реализира в ПИ 001128 и 001214 с обща площ 5,962 дка. с начин на трайно ползване Сметище в землището на с. Богутево, общ. Чепеларе. Главната цел на проекта е закриване чрез: Преоткосиране с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация, укрепване на силната част и откоса на депото, улавяне на биогаза, улавяне на повърхностните и скатови води с канавки, капсуловане и рекултивация чрез създаване на трайна растителна покривка и привързване на нарушения от депото терен към околния ландшафт. Депото за твърди битови отпадъци на Община Чепеларе е разположено в Брезовско дере на 300 м. преди вливането му в р.Чая в местността „Ракида" в имот № 001128 и № 001214, ревири „Хаджиосманско“ и „Дряновец" землището на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, Община Чепеларе. Отпадъците са натрупвани на едно място на площ около 5.5 дка, с височина на натрупване (2-15) м„ в периода от 1992 г. до 2008г. Натрупаните отпадъци по отчети са 151000 т. или около (75000 - 100000) m3, в зависимост от степента на уплътняване и самоуплътняване. Събирането и депонирането на ТБО се е извършвало от гр.Чепеларе и селата Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Забърдо, Лилеково, Зорница, Острица, Богутево, Проглед и КК Пампорово. На депото са депонирани не опасни битови отпадъци. Оператор на депото от 01.03.2005 е „РТК" ООД, гр. Елин Пелин. От 2008 г. депото не функционира, а отпадъците се возят на регионалното депо на Община Смолян, в местността „Теклен дол". На депото не са депонирани: опасни, течни, експлозивни, корозивни, оксидиращи и лесно запалими отпадъци. Не са депонирани болнични и клинични отпадъци. Частично са депонирани строителни отпадъци. Изграден е водосток от стоманобетонови тръби Ø1500 за отвеждане на водите от Брезовско дере през депото. Водостока включва вток, отток, тръбопровод и 3 ревизионни шахти. По проект от м. януари 1992 г. втока и оттока са преградни стени, които не са оразмерени за поемане на активен земен натиск от натрупаните над тях ТБО. На втока е предвидена решетка, която не е поставена или е премахната впоследствие, и са навлезнали земни маси и растителност и проводимостта на водостока е намалена значително. Ревизионните шахти са предвидени от пръстени Ø 1000. и са надграждани в годините, като в момента са затрупани. През м. ноември 1998г. е възложен идеен проект за депо за ТБО, като е направена геодезическа снимка, която показва нивото на депонираните отпадъци към тази дата. От дата м. ноември 1998 г. до м. декември 2010 г., са натрупани около 30 000 m3. В последствие на 5м. от римското мостче е направена нова стоманобетонова стена, оразмерена за поемане на активен земен натиск под насип. Съществуващия водосток е удължен, със стоманобетонови тръби Ø1000, което намалява значително хидравличната пропусквателна способност на водостока. Насипан е участъка между новата стена и старата стена.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-536/25.11.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“„инсталации за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на 3,48 км

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Богутево и БДИБР-Пловдив)