Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-028 от 25.11.2016г.

25.11.2016

Уведомление с вх. № КПД-14-1166/08.11.2016г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-1166(2)/24.11.2016г. за инвестиционно предложение „Пункт за разкомплектоване на стари автомобили“ в УПИ VI, кв. 43 по ЧЗРП на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян одобрен със заповед №А-2 от 16.12.1997г. от Кмета на Община Мадан, с възложител: „БОРНАЗОВИ ЛИ“ ЕООД, ул. „Република“ №1, ет.4, ап.13. гр. Мадан, обл. Смолян, . Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на „Пункт за разкомплектоване на стари автомобили“ и работилница за дърводелски услуги на населението. Съгласно удостоверение на община Мадан с изх.№ 1081/24.11.2016г. и представената скица, предложението ще се реализира в УПИ VI, кв. 43 по ЧЗРП на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян одобрен със заповед №А-2 от 16.12.1997г. от Кмета на Община Мадан, който не попада в жилищна зона и е предназначен за промишлени нужди. В предвидената работилница за дърводелски услуги на населението ще се извършва разкрояване и сглобяване на дървени готови плоскости за кухненски шкафове и плотове. В работилницата ще са заети 1-2 човека. Получените трици и изрезки ще се предават на специализирана фирма за по-нататъшно третиране. Предвижда се изграждане на двуетажна масивна сграда с застроена площ около 200 кв.м. С така представеното предложение се предвиждат дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, временно съхранение на отпадъци от автомобили и сервизно обслужване на автомобили. Предвижда се разкомплектоването на 1 автомобил на ден. Общата използвана площ ще бъде около 400кв.м. Водоснабдяването и електроснабдяването на площадката ще се извършва от съществуващо в рамките на имота. На площадката ще се изгради каломаслоуловител за пречистване на дъждовните води. Битовите отпадъчни води и тези от площадката ще се събират във водоплътна изгребна яма. До площадката има осигурен пътен достъп. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейността на предложението. На площадката ще се третират следните отпадъци от група 16 и код 030105. Предложението попада в обхвата на т.11, буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително скраб от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

· BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 8,60 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Средногорци и БДИБР-Пловдив)