Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-027 от 17.11.2016г.

17.11.2016

 

Уведомление с вх. № КПД-14-1135/31.10.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-1135(2)/16.11.2016г., за инвестиционно предложение „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“, в ПИ 005455, в землището на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, с възложител: „ЕТ „МФ-Габриела Вежинова“, с. Старцево, П.К 4987, ул. „Дельо Войвода“ №34А, общ. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-1135(2)/16.11.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ в ПИ 005455, в м. „Горово“ землището на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян с обща площ 0,800дка. Предложението предвижда реконструкция и пристройка на съществуваща сграда в кравеферма за вързано отглеждане на до 26-30 броя крави за мляко. Основните помещения, предвидени в настоящото инвестиционно намерение са: Помещение за вързано отглеждане на 26-30 броя крави с родилен бокс към нея с площ от 160 м2; Реконструкция на съществуваща част в сеновал и фуражна кухня към нея с площ 50 м2; Изолационен бокс с площ 9 м2; Торова площадка за съхранение на тор с площ 50 м2. Подът ще бъде изграден от бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон 2%. Ще бъде ограден с масивни 25 см стоманобетонни стени. Всички помещения ще са разположени в определена технологична последователност. Ще се осигурят отделни входове за постъпващи материали и за персонала. Светла височина на обора е 2.90 м. Към обекта има съществуващ захранваш водопровод от водопроводната мрежа на с. Старцево. Необходими водни количества са 1038,6 m3 общо годишно. Отпадъчните води /битови и промишлени/ ще се събират в собствено изградена водоплътна изгребна яма и извозват от лицензиран оператор до съществуваща ПСОВ. Торовата маса получена от дейността ще се съхранява в открита вкопана торова площадка за отлежаване и ще се транспортира от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване. С изграждането и въвеждането в експлоатация на тороема се цели постигне на: - Съхраняване на торовата маса, за да могат да протекат процесите на ферментация и минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията; - Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на азотосъдържащи торове в почвата - от 1 ноември до 15 февруари; - Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са неблагоприятни - дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и оползотворяването на торовата маса; - Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата. Имотът е предоставен на възложителят съгласно договор за наем. Сградите в имота са присъединени към електроразпределителната мрежа на с. Старцево от стълб до имота. Предложението предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия за собствени нужди. В обекта ще работят 2 души постоянен персонал. Достъпа до имотът ще се осъществява, чрез съществуващ път от север и изток.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-554/16.11.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 1,79 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, Кметство Старцево, Възложителят и БДИБР-Пловдив)