Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-026 от 11.11.2016г.

11.11.2016

 Инвестиционно предложение с вх.№КПД-14-679(9)/28.10.2016г. за проектиране и изграждане на: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014-2020г./ в ПИ с идентификатор 016209, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Община Доспат, ул. „Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“. Инсталациите ще се изградят в ПИ с идентификатор 016209, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян. Инвестиционното предложение е ново. Предвижда се проектирането и изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци. Площадката за реализиране на инсталациите е в непосредствена близост до регионалното депо за неопасни отпадъци и отстои на около 250 м от него. На площадката ще постъпват отпадъците от общините: Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Преди окончателното обезвреждане на отпадъците чрез депониране се предвижда процес на сепариране на фракциите, годни за оползотворяване. Биоразградимите отпадъци ще бъдат обезвреждани чрез компостиране. За реализацията на проекта е предвиден терен – общинска собственост с обща площ 13,748 дка с начин на трайно ползване - пасище с храсти. Необходимата площ за реализиране на инсталациите е 1,500 дка. Терена има транспортен достъп чрез общински път до регионалното депо за ТБО. Предвижда се изграждането на трафопост на площ от 20 кв. м., който да захранва с електроенергия компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. Водоснабдяването на обекта с питейна вода за питейно- битови и промишлени нужди се предвижда да стане от съществуващ каптаж, който захранва депото за неопасни твърди битови отпадъци – с. Барутин. Годишното водно количество, необходимо за дейността на обекта се предвижда да бъде 21,6 куб. м./ден. Годишно 5573 куб. м. вода.

Инсталацията за сепариране на битовите отпадъци ще е с максимален капацитет 10000 т/годишно. С инсталацията може да бъде сортиран 40 т битов отпадък на ден при едносменен режим от 6 души персонал и 260 работни дни в годината. При увеличаване на генерираните количества и обеми от ТБО, предназначени за сепариране максималният капацитет на обработка с инсталацията се постига само с увеличение на персонала и работа на дву или три сменен режим. Отпадъците ще преминават през следната схема на третиране: - Кантар; - Дезинфекционен трап; - Инсталация за сепариране.

Очаквани отпадъци образувани от дейността на инсталациите с кодове по Наредба 2 за класификация на отпадъците:

 

Фракции

Тонове за година

Първоначално сепарирани отпадъци – в приемното отделение – 19 12 11*

81

Стъкло – 19 12 05

281

Хартия и картон – 19 12 01

805

Пластмаса, композитни опаковки, фолиа – 19 12 04

866

Метал – 19 12 02

48

Биоразградими отпадъци 19 12 12

2929

Остатъчни отпадъци – отпадъци от група 19 12 09

48,5

В това число за депониране -

4941,5

Общо отпадъци

10 000

 

Инсталацията за компостиране. В изпълнение на настоящият проект на площадката ще бъде изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на битови органични отпадъци с общо количество 2929,48 т./ годишно. Разработването на проект за инсталация за компостиране на зелени отпадъци ще представлява допълнителен етап от системата за третиране на отпадъците от общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. В изпълнение на стратегията за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци ще предприемем следните действия: - Въвеждане на системи за разделно събиране на зелени градински отпадъци; - Въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъци; - Въвеждане на домашно компостиране. Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусо подобен материал, наречен компост, в някои случаи наречен биотор. Избраната инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци от регион Доспат е компостиране на непокрити купове с принудително размесване и площно преместване. Тази технология е оптимално в технико икономическо отношение, като гарантира производство на безопасен и с високо качество краен продукт. Избраната технология за третиране на битовите отпадъци включва: - Склад за сурови материали, който е оборудван с мобилен шредер; - Площадки за ферментация; - Площадка за съхранение на готов компост, оборудвана с мобилно сито. Формираните отпадъчни води ще се събират в ретензионен съд и ще се връщат обратно за овлажняване на материала.

Очакваното годишно количество отпадъчни води от дейността на обекта се предвижда да бъдат: 50,9 куб. м./ ден или 13132 куб. м. годишно.

По видове:

· инфилтрат – около 40,4 куб.м./ ден;

· Битови отпадъчни води  - 1,4 куб.м./ ден;

· Води от измиване на площадки и техника - около 8,6 куб. м./ ден;

· Конденз, образуван  при преминаване на въздуха през биофилтъра – 0,5 куб. м./ ден.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. № П-01-340/08.11.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР - 2010-2015г. при спазване посочените в писмото условия.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“„инсталации за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

 

(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Барутин и БДЗБР-Благоевград)