Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-025 от 03.11.2016г.

03.11.2016

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №КПД-14-1033/04.10.2016г. и допълнително писмо с вх.№ КПД-14-1033(2)/25.10.2016г.относно: „Ваканционно селище“ в ПИ 002106 и 002110, намиращи се в м. „Горно Кременово“ в землището на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян. Възложител: „Димитър Даракчиев“ ООД, гр. Смолян, ул. „Борова гора” № 26, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ваканционно селище, състоящо се от 6 къщички за максимално 24 човека. Поземлените имоти с №002106 и 002110, намиращи се в м. „Горно Кременово“ в землището на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян са с обща площ 1,990 дка. Имотите са с начин на трайно ползване „ливада“ и са собственост на възложителят съгласно представените скици и нотариални актове. Новият УПИ ще бъде оформен в зона „Ос“ със застрояване до 3 етажа и кота стреха 10м., максимален процент на застрояване - 30, максимален Кинт. - 1,2 и минимален процент на озеленяване - 50, отразени в матрична форма. Транспортното обслужване на новия УПИ ще бъде осигурено от съществуващият общински път КК Пампорово - с. Левочево, с който имотите граничат от изток. Съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян, с изх.№ ПТО-504/18.10.2016г., обекта е възможно да се захрани с вода за питейно-битови нужди от съществуващ водопровод Ø110, а отпадъчните води от обекта е възможно да се зяустят в съществуващата канализация от бетонови тръби Ø 300, чийто трасета преминават по пътя КК Пампорово - с. Левочево. Електрозахранването на имотите е възможна да се извърши от преминаваща въздушна линия НН, извод от ТП „Санаториум“ съгласно информация за изработване на ПУП №4275300 представена с писмо на „ЕВН – България Електроразпределение“ ЕАД с изх.№ 18386603/11.10.2016г.

 

Предложението попада в обхвата на т.12, буква „в– ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на 2,08 км

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Левочево, Възложителят и БДИБР-Пловдив)