Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ СМ-2016-024 от 01.11.2016г.

01.11.2016

Уведомление с вх. № КПД-14-1084/18.10.2016г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-1084(2)/27.10.2016г. за инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС и събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА“ в ПИ с идентификатор 80371.243.4.3 – едноетажна сграда ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе, с възложител: „МИК 2010“ ЕООД, ул. „Мурджовска“ №6, гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на „Площадка за разкомплектоване на Излезли за употреба на моторни превозни средства (ИУМПС) и събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ в ПИ с идентификатор 80371.243.4.3. със застроена площ 118кв.м. и адрес ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе. Площадката се намира в регулационните граници на гр.Чепеларе и на нея ще се извършват дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, както и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Водоснабдяването и електроснабдяването на площадката ще се извърши от съседен имот. На площадката ще се изгради каломаслоуловител за пречистване на дъждовните води. Битовите отпадъчни води и тези от площадката ще се събират във водоплътна изгребна яма. До площадката има осигурен пътен достъп. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейността на предложението. На площадката ще се третират следните отпадъци по кодове както следва:

-   15 01 02, пластмасови опаковки

-   15 01 07, стъклени опаковки

-   16 01, Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

-   16 01 01

-   16 01 03, излезли от употреба гуми

-   16 01 04, излезли от употреба превозни средства

-   16 01 06, излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

-   16 01 07, маслени филтри

-   16 01 10, компоненти, съдържащи живак

-   16 01 11, спирачни накладки, съдържащи азбест

-   16 01 12, спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

-   16 01 13, спирачни течности антифризни течности, съдържащи опасни вещества

-   16 01 14, излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

-   16 01 17, черни метали

-   16 01 18, цветни метали

-   16 01 19, пластмаси

-   16 01 20, стъкло

-   16 01 22. компоненти, неупоменати другаде

-   20 01 01, хартия и картон

-   20 01 02, стъкло

-   20 01 11, текстилни материали

-   20 01 35, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

-   20 01 36, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

-   20 01 39, пластмаси

 

Предложението попада в обхвата на т.11, буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително скраб от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

· BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 2,69 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Възложителят и БДИБР-Пловдив)