Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-023 от 28.10.2016г.

28.10.2016

Уведомления за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-959/21.09.2016г. и №КПД-14-1124/27.10.2016г. за: инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване от м. „Заставата“ на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, в землището на с.Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Община Доспат, ул. „Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на напорен тръбопровод с дължина 3017м и резервоар с обем 300м3 за допълнително водоснабдяване от м. „Заставата“ на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян. Водоема ще се изгради в ПИ 011242, в землището на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян.

Работният проект има за задача да даде решението за улавянето и довеждането на водно количество с размер Q=0.60 л/с от местността „Заставата" до новопроектиран резервоар 300 мЗ над изградения водопровод за село Бръщен. Основните елементи на допълнителното водоснабдяване са: водовземания - 1 бр. и тръбопровод - PEHD Ø75- 3017.00 м /кръгло/, шахти - изпускател - 1 бр., ревизионни шахти - 5 бр. , преминавания през дере - 2бр. и укрепителни стени от суха каменна зидария - 1 бр. и опорни укрепителни блокове - 21 бр. Проектирано е 1 бр. . дренажно водохващане в м."Заставата", а отвеждането на водата ще се осъществява посредством напорен тръбопровод, проектиран да се изпълни с тръби PEHD Ø75, PN16, SDR11. Разположението на водохващанията в нивелетно отношение е на кота 1221,08 м. Напорният тръбопровод е предвидено да се влее в резервоар с обем V=300мЗ на кота - 1160.20м. Проектирания резервоар ще се състои от една суха и две водни камери. Съоръжението е проектирано вкопано, като е използван типов проект. Основния габарит на резервоара е ширина 10м, дължина 15 м и дълбочина 2 м. Основните технически параметри на резервоара са следните: Обем - 300mЗ, Koтa терен - 1160.00 м, Кота Водно Ниво - 1160.20 м, Кота вливна тръба - 1160.30 м, Кота хранителна тръба - 1157.40 м, Площ на СОЗ 700 м2. Приетите категории на почвата са 20% земни почви и 80% скални. Изкопът е предвидено да се извършва с откос 1:0.2. 70% от изкопните работи в земна почва ще се изпълняват с багер. В скалните участъци е предвидено да се копае с малко взрив. Цялото количество от изкопа ще се извози с ръчни колички на разстояние до 50 м. В страни от съоръжението за освобождаване на района на работната площадка, като след завършване на СМР ще се върне за засипване. При обратното засипване 70% от пръстта необходима за засипване ще се изпълни с булдозер с пробутване до 40м. и 30% ръчно с допълнително прехвърляне. Обратната засипка ще се изпълни на пластове от по 20см които ще се трамбоват. Конструкцията на резервоара е предвидено да се изпълни от бетон В20. По цялата вътрешна повърхност на водоема е предвидена циментова замазка 2 см в два пласта. По външната видима част също се предвижда циментова замазка , като по външната част на плочата ще се изпълни 2 пласта битумен грунд. За вратите и прозорците е предвидено да се изпълни минизиране и боядисване с блажна боя. За местата където има водоплътен бетон е предвидено допълнително количество цимент по 40кг на 1 мЗ бетон. Излишната пръст е предвидено да се разрива с булдозер с пробутване до 100м. От излишната скална маса от водната камера ще се получат 43 м3 за насип над вливната тръба между между съществуващият водоем 100 мЗ и новопроектирания 450м3. Резервоарът е проектиран като вкопано монолитно съоръжение, състоящо се от суха камера и водна камера. Проектираното съоръжение отговаря на всички действуващи норми за проектиране в РБ. Водоема обслужва населено място с население до 5000 жители и в съответствие с изискването се осигурява пожарно водно количество - Q=5 л/с в продължение на З часа пожарогасене или противопожарен запас от 54 мЗ вода. Това именно представлява неприкосновен пожарен резерв. За осигуряване достъп до противопожарния запас се предвижда изграждане на байпасна връзка на водопровода Ø75 със СК /спирателен кран с ел. задвижка/, който да служи за подаване на вода за пожарогасене. Дълбочината на противопожарния обем е 0,36 м от дъното на резервоара, а на полезния обем - 1.84м.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-371/13.10.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР - 2010-2015г. при спазване разпоредбите на Закона за водите.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

 (Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Бръщен и БДЗБР-Благоевград)