Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ СМ-2016-022

17.10.2016

 

 

Уведомление с вх. №КПД-14-1070/17.10.2016г. за: „Площадка за третиране на отпадъци“, в ПИ с пл. № 269, кв.39 по плана на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, с възложител: „Сава Еко БГ 15“ ООД,с. Средногорци, ул. „Родопи“ №2. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с пл. № 269, кв.39 по плана на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян. На площадката ще се извършват дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, оловни акумулаторни батерии, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, хартия, пластмаса и стъкло. Общата използвана площ е 5000 кв.м. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, не се предвижда извършване на изкопни работи или ползването на взрив. Площадката е водоснабдена. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейността на предложението. Битовите отпадъчни води ще се заустват в селищната канализационна мрежа.

Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

 

Вид на отпадъка

Дейности по

кодове

 

Количество

(тон/год.)

Произход

Код

Наименование

1

2

3

4

5

1

16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

 

R1З-Съхраняване до извършване на която и да е операция по оползотворяване от R1 дoR12- Размяна на

 

4) отпадъците за оползотворяване по който и да е метод с кодове R1-R11

разкомплектоване

200т.

От физически и

юридически

лица

2

16 01 06

Излезли от употреба превозни средства,които не съдържат течности или други опасни вещества

 

R1З-Съхраняване до извършване на която и да е операция по оползотворяване от R1 до R12- Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е метод с кодове R1-R11

разкомплектоване

100т.

От физическо или

юридическо лице по смисъла на търговския закон, което притежава разрешение по чл. 35, ал.1, т. 1 отЗУО или комплексно разрешително , издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС за дейност по оползотворяване на ИУМПС - код R12

3

 

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

R13

25т.

От физически и юридически лица

4

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

RI3

200т.

От физически и юридически лица

5

 

15 01 02

 

Пластмасови опаковки

 

R13

150т.

От физически и юридически лица

6

20 01 01

 

Хартия и картон

 

R12, R13

200т.

От физически и юридически лица

7

 

20 01 02

 

Стъкло

 

R13

100т.

От физически и юридически лица

8

 

20 01 39

 

Пластмаси

R12, R13

 

100т.

От физически и юридически лица

 

 

Предложението попада в обхвата на т.11, буква „б“  на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Средногорци и БДИБР-Пловдив)