Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2015-021 от 05.10.2016г.

05.10.2016

 

Уведомление с вх. №КПД-14-1022/03.10.2016г. за: „Площадка за третиране на отпадъци“, в ПИ с идентификатор 3111.36.378.1 в землището на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, с възложител: „Екоефекти“ ООД, гр. Златоград, ул. „Беловидово“ №37. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 3111.36.378.1 в землището на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. На площадката ще се извършват дейности по приемане и окачествяване на отпадъци и сортиране по вид и номенклатура. За тези, при които е необходимо ще се извършва и сортиране по цвят. След това предварително третиране и сортиране отпадъците ще се балират с хидравлична преса G-3004. Капацитетът на хидравличната преса е от 3/три/ до 5/пет/ тона дневно, в зависимост от балирания отпадък. Общата използвана площ е 898 кв.м. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, не се предвижда извършване на изкопни работи или ползването на взрив. Площадката е водоснабдена. Не се очаква формиране на отпадъчни води от дейността на предложението.

Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

 

 

 

Вид на отпадъка

 

Дейности по

 

кодове

 

 

 

Количество

 

(тон/год.)

 

Произход

 

Код

 

Наименование

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,нарязване,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

50

От физически и юридически лица

 

2

15 01 02

Пластмасови опаковки

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

25

От физически и юридически лица

 

3

15 01 07

Стъклени опаковки

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране /, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

25

От физически и юридически лица

 

4

20 01 02

стъкло

R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

25

От физически и юридически лица

 

 

5

20 01 01

Хартия и картон

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,нарязване,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

50

От физически и юридически лица

 

6

20 01 11

Текстилни материали

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

10

От физически и юридически лица

 

7

20 01 39

пластмаси

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

15

От физически и юридически лица

 

8

15 01 04

Метални опаковки

R12-предварително третиране преди оползотворяване/сортиране,балиране/, R13-съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по букви „а“- „м“,освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

15

От физически и юридически лица

 

 

Предложението попада в обхвата на т.11, буква „б“  на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, БДИБР-Пловдив и Възложителят)