Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2015-020 от 05.10.2016г.

05.10.2016

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-14-950/20.09.2016г. за: инвестиционно предложение „Поставяне на мобилна мандра за преработка на краве мляко“, в ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Десислава Велинова. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна мандра в ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, обл. Смолян с капацитет за преработка на 200 литра краве мляко/дневно. Общата използвана площ, необходима за поставяне на съоръжението е 50 кв.м. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Любча. Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение, преди заустването им в съществуващата канализационна мрежа на населеното място, посредством канализационно отклонение.  При реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-217/29.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 1,6 км.

(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Любча, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)