Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2015-018 от 30.09.2016г.

30.09.2016

 Уведомление с вх. № КПД-14-867/07.09.2016 г. за: „Водоснабдяване на с. Бориново, община Мадан – ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа в с. Бориново, община Мадан“, с възложител Община Мадан, ул. “Обединение“ № 14, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоснабдяване на с. Бориново, включващо:

·         ремонт, преустройство и оборудване на съществуваща помпена станция;

·         ремонт и реконструкция на довеждащ напорен водопровод – ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност и високо напорни;

·         преходен водоем – 175 куб.м, двукамерен, разположен на вр. Чуката, на кота 919, което позволява гравитачно водоснабдяване на селото;

·         разпределителна водопроводна мрежа

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-408/28.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР за БУ (2010-2015), при спазване на определени условия, посочени в становището и при спазване разпоредбите на Закона за водите.

Предложението попада в обхвата на т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Бориново и БД ИБР-Пловдив)