Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-016 от 21.09.2016г.

21.09.2016

 Уведомление с вх. № КПД-14-763/18.08.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-763(2)/19.09.2016г. за „Проект за сондажно хидрогеоложко проучване“ в участък „Яновска“, кв. Яновска махала, гр. Мадан обл. Смолянска, с възложител Община Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-763(2)/19.09.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на проект за сондажно хидрогеоложко проучване, което се базира на разработен „Доклад за оценка на хидротермалния потенциал и избор на перспективни участъци за търсене на минерални води в територията на община Мадан". Предмет на така представения проект е наклонено-насочен проучвателен сондаж в участък „Яновска“, находящ се в регулацията на кв. Яновска махала, в речната тераса на р. Яновска. След извършено на 16.02.2016г. проучване на шахтата е установено, че водното ниво е на 5 м от устието, или на кота 785. Чрез дълбочинен термометър е измерена температура 18°С на дълбочина 100 м. Проектният сондаж е с дълбочина 600м., като сондажните работи ще се изпълняват на два етапа – прокарване на сондаж до 250м; прокарване на сондаж в интервал 250-600 м. Целта на проучвателния сондаж е да се разкрият термални води с температура 35-40°С. Не се предвижда изграждане на нов техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-390/16.09.2016г., предложението е допустимо само за прокарване на наклонено-насочен проучвателен сондаж в участък „Яновска“ – общ. Мадан с дълбочина 600м от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в т.ч. геотермални“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 0,430 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Мадан и БДИБР-Пловдив)