Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2016-015 от 19.09.2016г.

19.09.2016

 

 

Уведомление с вх. № КПД-14-767/19.08.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-767(2)/15.09.2016г., и писмо на Община Борино с вх. № КПД-14-767(3)/15.09.2016г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водоем“, с възложител: Община Борино, ул.“Христо Ботев“ №1, с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-767(2)/15.09.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Водоем“ в ПИ №096008 в землището на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино обл. Смолян с обща площ 1838кв.м. Собственост на Община Борино, рег. №98. Водоема ще е за питейно – битови нужди за с.Ягодина, община Борино. Той ще бъде изграден до и ще се захранва с вода от пречиствателната станция за питейни води - бавен филтър (ПСПВ – бавен филтър) над с.Ягодина. Външният довеждащ водопровод от планинското водохващане до водоема е предмет на отделен проект. Водоема ще е стоманобетонов с обем 200м3 и ще бъде скачен със съществуващия 100м3 водоем. Новия водоем ще бъде правоъгълен двукамерен. В сухата камера на водоема на хранителната тръба ще се монтира водомер с вграден мрежест филтър „MEINECKE COSMOS” тип WP DN80 за отчитане на подаденото водно количество. Всички тръби ще са стоманени. Камерите ще са както следва: - Водна камера – с обем 200м3. Осигурена е циркулация на водата от постъпването и до водовземната шахта. Предвидена е стълба за влизане от сухата камера във водната камера. Ще е осигурена вентилация чрез комини на покривните плочи; - Суха камера – тук са разположени всички арматури към отделните тръбни системи на водоема. Предвидена е байпасна връзка между вливната и преливно - изпразнителната система. Ще са монтирани спирателни кранове за изолиране на всяка система при необходимост от отстраняване на повреди. Хранителната тръба, изпълнена със стоманени Ø100 тръби ще започва с водовземна цедка. След излизането си от водоема тя ще се насочи към вътрешната водопроводна мрежа на селото със РЕ100 тръби Ø110, PN10. На кота НВВН във водната камера ще се монтира стоманена тръба Ø125 като преливно изпразнителна. Тя ще се заусти в съществуващо дере. За изпразване на водоема е предвидена стоманена тръба Ø125. Тя също ще зауства в по-горе споменатото дере. Не се предвижда изграждане на нов техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-373/12.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Борино, Кметство Ягодина, община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)