Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-014

15.09.2016

 

 

Уведомление с вх. № КПД-14-715/11.08.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-715(2)/30.08.2016г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-715(4)/02.09.2016г. и писмо на БД ИБР–Пловдив с вх.№ КПД-14-715(6)/14.09.2016г. за инвестиционно предложение „Изграждане на млечна еко ферма за овце в ПИ №31111.27.118 по КК на гр. Златоград“, с възложител: „Златна ферма“ ЕООД, гр. Златоград.

Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-715(6)/14.09.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Изграждане на млечна еко ферма за овце“ в ПИ №31111.27.118 по КК на гр. Златоград с обща площ 4167кв.м образуван от части от ПИ с идентификатори №31111.27.113 – 401кв.м, №31111.27.114 – 1763кв.м, №31111.27.115 – 2003кв.м. в м. Достъпът до ПИ с идентификатор 31111.27.118 е през общински, селскостопански път и с идентификатор 31111.26.1 по КК на гр.Златоград и през общински имот - УПИ I-27.116 - за паркинг, за който ще бъде сключен договор за право на преминаване. Отредена е ивица с широчина 4 м и площ от 135 кв.м , която ще осигури транспортния достъп до новообразуваното ПИ, същата е и сервитутна ивица, и през нея да ще се учреди право на прокаване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Новообразувания имот ще бъде захранен с вода, за питейно битови и противопожарни нужди от съществуващ водоем, захранващ високата зона на гр.Златоград, собственост на „Водоснабдяване и канализация „ЕООД гр.Смолян. Имотът ще бъде захранен с ток от намиращ се наблизо трафопост. Отпадъчните води от доилната (производствен) и битови ще се заустват във водоплътна изгребна яма с полезна вместимост от 18 м3. Изгребната яма ще се почиства от лицензирана фирма, след сключване на договор. Предвижда се изграждане на четири свободностоящи постройки с предназначение за: сграда за овце с двор за разходка, сграда агнета, сграда кочове и сграда за доилна. Сградата за отглеждане на овце ще е едноетажна със застроена площ 530 кв.м и капацитет 200 овце и към нея се предвижда двор за разходка с площ от 320 кв.м, който ще бъде ограден с лека ажурна ограда. Сградата за кочове също е едноетажна със застроена площ от 24 кв.м, с капацитет за 8 коча и предвиден двор за разходка. Съобразявайки се с теренните характеристики и голямата съществуващата денивелация сградите за агнета и доилната ще се проектират на две нива. Предполагаемата дълбочина на изкопните работи е около 5 м., като за извършването им няма да се използва взрив. Двете нива на сградата ще са със самостоятелни входове по терен. На първо ниво ще се разполагат складови и битови помещения , на втори ниво съответно помещение за отглеждане на агнета и доилна. Сграда за агнета е със ЗП от 144 кв.м и РЗП - 288 кв.м, сграда за доилна е със ЗП- 88 кв.м и РЗП-176 кв.м. Предвижда се достигане на обща застроена площ от - 821 кв.м, - 19,7 % застрояване за ПИ с идентификатор 31111.27.118 с площ 4167 кв.м. Достигната разгъната застроена площ ще е 1053 кв.м или Кинт -0,25. Сградите ще са със сглобяема метална конструкция, със стени от сандвич панели - 4 см, зидани бетонови и монолитни стоманобетонови за всички сутеренни стени. Покривите ще са скатни със завършващо покритие от покривни сандвич панели. Отоплението на битовите помещения ще е на ток (климатици). Подгряването на водата в битовите помещения в зимен режим - на ток с бойлер, а в летен режим - слънчев колектор и ток. Не се предвижда отопляване на сградите за овце, кочове и агнета. В проекта ще се предвиди само естествена вентилация и не се предвижда проектирането и изпълнението на допълнителна. Не се предвижда проектиране на торищна площадка. В сградата за овце и кочове ще се предвиди дълбока несменяема постеля, която ще позволи съхранението на торта до 7 месеца в сградите, след което тя ще се използва за наторяване на обработваеми земи и пасища. Около сградите ще се проектира ведомсвен път с настилка от вибропресовани павета на пясъчна основа, по който ще се движи челен товарач и ще ги обслужва. Поради голямата денивелация на съществуващия терен по продължението на голяма част от проектирания ведомствен път ще се предвидят за изграждане подпорни стени тип „габиони“, което ще позволи подравняване на терена. На вход/изход от имота ще се проектира дезинфекционен трап. Сградата за доилна е с проектен капацитет от около 100 овце дневно. Доилната ще се състои от три основни помещения – чакалня за животни за доене, помещение с високотехнологични апарати за доене с капацитет за едновременно доене на 12 броя овце и чакалня за животни, преминали през доилната. Получената млечна продукция се събира и съхранява в отделно помещение, което ще бъде обособено под сградата за доене. Тя ще постъпва механизирано директно от доилния апарат по специални млекопроводи в хладилна вана с обем около 500 литра, разположена в помещението под доилната. Ваната, в която ще се съхранява млякото е специализирана и осигурява шоково му охлаждане до 4°С, чрез агрегат. Обемът на хладилната вана позволява събиране и временно съхранение на млечната продукция за два дни. През ден млякото ще се предава на млекоизкупвателни фирми. Млекопроводът на доилната зала и всички части, които имат контакт с млякото по време на доенето и неговото съхраняване са включени към високоефективна автоматична система за измиване. Елементите на доилната инсталация се измиват след всяко доене, а на хладилната вана – след всяко предаване на млякото. Системата гарантира висока турболенция на водния поток и строго определена последователност на измиване и изплакване с течност с различна температура. Системата автоматично дозира и измиващите препарати.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-373/12.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 3,0 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, БДИБР-Пловдив и Възложителят)