Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Къщи за отдих и туризъм“, в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян

31.08.2016


 

 

ОБЯВА

 

 

за

 

Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2016 год. от 31.08.2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян

 

На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 31.08.2016г. на информационното табло, средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2016 год. от 31.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „Къщи за отдих и туризъм“, в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян, възложител: Август Владимиров xxxxxxxxxx, седалище: ххххххххххххххххх

 

На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:

http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

31.08.2016г.

гр. Смолян