Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-013

24.08.2016

 

 

Уведомление с вх. №КПД-14-765/19.08.2016г. за инвестиционно предложение за риборазвъдна дейност: „Пълносистемно стопанство за производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва“, в ПИ №00017, м. „Поленки“, землището на с. Горово, общ. Смолян с възложител: „Аква био сорс“ ООД, гр. Смолян. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пълносистемно стопанство за производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва“, в ПИ №00017, м. „Поленки“, землището на с. Горово, общ. Смолян. Съгласно представена актуална скица, имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – Използв. ливада и обща площ 11,361 дка. Съгласно решение №238 на Общински съвет Смолян, взето на заседание, състояло се на 28.07.2016г. е изработен проект на ПУП-ПРЗ на ПИ №№00017, м. „Поленки“, землището на с. Горово, общ. Смолян със следните устройствени показатели – устройствена зона Пп, плътност на застрояване – до 80%, височина до 10м, Кинт – до 2.0, озеленяване – мин.20%. По данни на възложителя, през първите 3 години стопанството ще работи на базата на закупен оплоден хайвер, а в последствие стопанството ще добива собствен хайвер, от който ще отглежда зарибителния материал. Основните му производствени мощности ще са риболюпилнята, в която ще са разположени 4 бр. люпилни апарати тип „корито” за инкубиране на хайвера и отглеждане на личинките до преминаването им на екзогенно хранене и 10 бр. отрастни вани за отглеждане на укрепнали рибки с тегло от 0.2 g до 1.5-2 g. В сградата на риболюпилнята ще има помещение за рибовъден инвентар и административно помещение/канцелария. Зарибителният материал ще се отглежда в 14 броя отрасни бетонни басейни до достигане на крайно средно тегло около 20 g. Като допълнителна производствена мощност ще се използва и един землен басейн, предвиден да се изгради в края на фермата преди излизането на водата от района на стопанството. Предвижда се и изграждане на бент за завиряване на определена площ от имота с цел създаване на събирателен басейн за вода, от където по гравитачен начин ще става захранването на рибовъдните басейни. За задоволяване на нуждите на люпилнята с вода се предвиждат два бр. сондажи и водовземане от съществуващо дере. От повърхностни води ще се водоснабдява рибовъдната ферма, от подземни води ще се захранват сградите с питейна вода. Необходимите водни количества за обекта са приблизително 5 л/сек. Отвеждането на формираните отпадъчни води ще се извърши във водоплътна изгребна яма. Съгласно представена схема за електрозахранване, обектът ще се захрани от съществуващ в близост до имота трафопост, чрез оразмерен подземен кабел НН. Транспортният достъп до стопанството ще се осъществи посредством намиращия се в съседство с имота местен път.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-377/24.08.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015), при спазване на определени условия, посочени в становището и при спазване разпоредбите на Закона за водите.Предложението попада в обхвата на т.1, буква „e“, т.2, буква „г“ и т.10, буква „з“  на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) отстояща на около 2 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Горово, БДИБР-Пловдив и Възложителят)