Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-012

26.07.2016

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №КПД-14-491/06.07.2016г. за: „Овцеферма“, в ПИ 008033, м. „Атьов гроб-Вършилото“ в землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград с възложител: Веселин Здравков 

Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ЗБР – Благоевград № КПД-14-491(2)/25.07.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Овцеферма“ в поземлен имот №008033 с обща площ 2,747 дка (два декара седемстотин четиридесет и седем квадратни метра), местността „Атьов гроб - Вършилото” в землището на село Фъргово, община Сатовча. В имота е построена селскостопанска сграда с площ 962 кв.м., от която съгласно договор за наем на недвижим имот от 09.05.2016г. на възложителят се предоставят обособена част с площ 321кв.м, намираща се в северната част на сградата за реализация на инвестиционното предложение. Сградата е съществуваща, като преди това е била използвана за подобен вид дейност. В използваната част от постройката ще се помещава овцеферма и помещения за фураж. С реализация на предложението ще се отглеждат до 109 бр. овце. Храненето на овцете във фермата ще е оборно-пасищно. През летните месеци ще се хранят пасищно, а през зимните животните ще се хранят с фураж, доставян с трактор или МПС и ще бъде раздаван ръчно. На площадката ще са разположени: двор с хранителна площадка; място за поене - от водопойно корито, встрани от хранителната площадка; място за доене - механизирано или ръчно с последващо транспортиране на млякото до млекопреработвателни предприятия. Почистването на тора ще се извършва механизирано или ръчно. Торовата маса ще се събира в изолирано торохранилище, за временно съхранение и обеззаразяване. Торището ще е изградено съгласно нормативните изисквания и след угниване на торта, ще се използва за наторяване на земеделски земи. Торохранилището ще е с водонепропусклив бетонов под и стени, с цел недопускане проникването на отпадни води в почвата и замърсяване на подземните води. Съгласно представената информация обекта е водоснабден от водопроводната мрежа на с. Фъргово. Отпадъчните води ще бъдат с битов характер и ще се отвеждат в водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура като изцяло ще се използва съществуващата.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнонобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-280/21.07.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015), при спазване на определени условия, посочени в становището и при спазване разпоредбите на Закона за водите.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) отстояща на 2,08км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Фъргово, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)