Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-011

15.06.2016

 

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №КПД-14-357/03.06.2016г. относно: „Туристическо селище“ в ПИ с идентификатор 80371.71.62, намиращ се в м. „Блатата“ в землището на гр. Чепеларе. Възложител: Димитър Димитров, чрез пълномощника си Георги Метаксинов. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

 

 

 I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на туристическо селище, състоящо се от 10 къщички и една обслужваща сграда. Поземленият имот с идентификатор 80371.71.62, е с обща площ 3687кв.м., и се намира в м. „Блатата“ в землището на гр. Чепеларе. Имота е с начин на трайно ползване „друг вид ливада“ и се намира в непосредствена близост до регулационните граници на гр. Чепеларе. Проекта за застрояване, сервитутните разстояния и показателите на територията са в съответствие с ОУП на Община „Чепеларе”. Новият УПИ ще бъде оформен в зона „Жм“ със застрояване до 3 етажа и кота стреха 10м., максимален % на застрояване - 60%, максимален Кинт. - 1,2 и минимален % на озеленяване - 40%., отразени в матрична форма. Транспортното обслужване на новия УПИ ще бъде осигурено от съществуващият общински път на запад и север от ПИ 71.62, съгласно транспортно- комуникационната схема. Съгласно Становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян, с изх.№ ПТО-204/30.05.2016г., обекта е възможно да се захрани с вода за питейно-битови нужди от водоем V-500м3 – хранителния водопровод за ниска зона на гр.Чепеларе, от PEHD тръби Ø280. Отпадъчните води от обекта е възможно да се зяустят в съществуващата канализация от бетонови тръби Ø 300, преминаваща по улицата водеща към ПС. Водоснабдяването и заустването на отпадните води на обекта ще се извърши, съгласно представената схема по ВиК. Електрозахранването ще се осъществи съгласно ел. схемата. Имота е собственост на възложителят съгласно представените документи за собственост.

 

 

Предложението попада в обхвата на т.12, буква „в на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

 

 

 

 

·    BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 103/2008г.) отстояща на 2,46км.

 

 

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, БДИБР-Пловдив и Възложителят)