Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-010

07.06.2016


 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №КПД-14-304/17.05.2016г. относно: „Строителство на рудник за добив на скално-облицивъчни материали - гнайси“ в находище „Скрибин“, в землището на с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград на площ 48193 кв.м. Възложител „Милдет Шишков-ЗСНМ“ ЕООД, адрес: ул. „1“, №3, с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното от уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-14-304-(2)/01.06.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от площ „Ридо", находище „Скрибин“, в землището на с. Крибул на площ от 48193 кв.м. Изземването на минната маса ще се извършва на стъпала (5м) и подстъпала (2,5м) с помощта на хидравличен чук, багер, булдозер, бордови автомобили и самосвали, като обработката на материалите ще се извършва ръчно с шила и чукове. Добитите плочи ще се извозват до съществуваща база в с. Крибул за допълнителна обработка и продажба. Предвижда се минимален годишен добив от 1500 м3 полезно изкопаемо, съответстващо на 22500м2 плочи, като обекта ще може да се експлоатира за концесионен срок от 35 години. Не се предвижда строителство на сгради, съоръжения и други инфраструктурни елементи. Подхода към находището ще се извършва по съществуващия по време на ГПР път. Транспорта на добитите плочи до производствената база в землището на с. Крибул, намираща се на около 0,5-1,0км от находището ще се извършва с бордови автомобили. За находището е защитен геоложки доклад за резултатите от извършените детайлни проучвателни работи в площ „Ридо", находище „Скрибин", област Благоевград с изчисляване на запаси от скално - облицовъчни материали – гнайси по количества и състояния към 01.09.2014 година. Доклада е разгледан на специализирана експертна комисия за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находища на подземни богатства, съгласно писмо на заместник министъра на енергетиката с изх. № Е-91-00412/16.12.2015г. С реализацията на предложението не се предвижда използване на вода за промишлени нужди.

 

 

Предложението попада в обхвата на т.2, буква „а“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнонобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-200/30.05.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015), при спазване на определени условия, посочени в становището.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Площта, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) отстояща на 1,28км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

 

III. По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:

Съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, планът за управление по чл. 22в, ал. 2 е неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на ОВОС. Предвид изложеното по-горе инвестиционното предложение, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. На основание чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ, бр.10/2009г./ плана за управление на минните отпадъци, се представя оформен като отделно приложение заедно с информацията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС.

 

(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Крибул, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)