Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2016-009 от 27.05.2016г.

27.05.2016

 

 

Уведомление с вх. №КПД-14-147/23.03.2016г. за инвестиционно предложение „Управление на водите на река „Ардинска“ чрез корекция и укрепване на бреговете в урбанизираната част на град Ардино и подобряване на биологичното разнообразие“, с възложител: Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-147-(2)/25.05.2016г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Така представеното инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с корекция и допълнително укрепване на бреговете на р. „Ардинска“, в урбанизираната част на град Ардино, както и дейности за подобряване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение включва изграждане на трапецовиден канал в коритото на реката, оформено с бетонова облицовка с дебелина 15 см. Профилът му е изцяло в изкоп и ще се изпълни по съвременна технология от бетон ВЗО, положен върху клетъчна затваряща система Geo Web. На всеки 20 м е предвидено изграждането на дънни бетонови прагове с размер 60х40 см (армирани до ограждащите подпорни стени) и на 10 м в рамките на трапецовидния канал. Останалата част от профила (бермите) ще се насипят с хумус с дебелина 30 см върху системата Geo Web, като се затревят.

Основните дейности, включени в инвестиционното предложение са:

·      Почистване коритото на реката от растителност, храсти и единични високи дървета;

·      Отбиване на реката от трасето на канала, посредством механизирана техника;

·      Изкопни работи с предполагаема дълбочина на изкопите до 2 м – ще бъдат извършени без използване на взрив, отдолу нагоре по течението на реката с цел осигуряване оттичане на водата;

·      Подготовка на 150 метрово трасе и изграждане на защитни съоръжения;

·      Затревяване със сухоустойчива тревна смес.

Инвестиционното предложение предвижда корекция на река, изграждане на защитни съоръжения, целящи допълнително укрепване на бреговете на река Ардинска. Предложението попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-132/19.05.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в писмото.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-  BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Ардино, БДИБР-Пловдив)